»آرامشوثبات«پيشنياز»كاروكرامت«

»جهانصنعت« رويكردهاي اقتصادي نامزدهاي رياستجمهوري را بررسي میكند؛

Jahan e-Sanat - - News -

ميشوند، همچون چند برابر كردن يارانهها يا چند برابر كردن درآمد كشور و ... توجه نكنيم و بدانيم بسياري از اين وعدهها امكانپذير نيستند و تنها جنبهعوامفريبانهدارند.

بازيسياسيباادعايتوليداشتغال

گروهاقتصادي-باقوتگرفتنفضايتبليغاتي و وعدههاي اقتصادي كانديداها در آستانه انتخابات، اينسوالمطرحميشودكهآياطرحهاوبرنامههاي اقتصادي مطرح شده از سوي نامزدهاي انتخاباتي قابليت اجرايي شدن و به ثمر نشستن در اقتصاد كشور را دارند و يا تنها شعارهايي عوامفريبانه براي كسب آراي بيشتر هستند؟ نكته قابل تامل اينكه در صورت اجرايي شدن برنامههاي پيشنهادي چه تبعاتي در پي پيادهسازي اين برنامهها گريبانگير اقتصاد كشور خواهد شد؟

برهميناساسدراينگزارشبهبررسيمواضع وشعارهاياقتصاديانتخاباتيكانديداهايانتخابات رياستجمهوري دوازدهم خواهيم پرداخت .

حسنروحانيكهدستاوردمهماقتصادياوتورم تك رقمي و رشد اقتصادي دو رقمي است بر اين باور است كه اقتصاد ايران را نجات داده و از ركود تورميفاصلهگرفتهاستبههميندليلدوبارهآمده تا آرامش مردم ايران را بيشتر كند.

زمانيكهروحانيدردورهپيشيننامزدانتخابات رياستجمهوري ايران شد، وعده تزريق انگيزههاي جدي//د به اقتص//اد اي//ران را داد، اقتصادي كه به دليل هشت س//ال سوءمديريت در زمان محمود احمدين//ژاد و تحريمهاي اقتصادي به ش//دت تضعيفشدهبود. نجاتاقتصادايران روحان//ي كه خود اخي//را از عملكرد اقتصادي دولتش به ويژه كاهش نرخ تورم در كش//ور دفاع كرده به دنبال بازگش//ت آرامش به اقتصاد ايران است و عملكرد او در دولت يازدهم نشان ميدهد توانسته است تورم 40 درصدي را به هفت درصد برساند و مطابق آمارها به اشتغال خالص باالي036 هزاردستيابدكهيكركوردبراي52 سالاقتصاد ايران به شمار ميرود، با شعار »آرامش و ثبات« پاي بهعرصهانتخاباتگذاشتهاست.

درحاليكهبسياريازمخالفانوعده001 روزه روحاني را زير سوال ميبرند كه آقاي رييسجمهور تاكيد بر اين دارد كه من هيچگاه نگفتهام مشكالت را 100 روزه حل ميكنم و اگر در انتخابات موفق ش//ومدرپايان001 روزگزارشكارميدهمولي برخي رسانههاي مخرب گفتند كه من وعده حل 100 روزه مشكالت را دادهام.

با اين تفاسير نجات اقتصاد ايران، احياي اخالق و تعامل سازنده با جهان كه از اهداف مهم روحاني به شمار ميرفت به بار نشست. حال اگر شخص ديگري بر مسند رياستجمهوري حضور يابد چه راهكارهايي را ميتواند در پيش بگيرد كه اوضاع از شرايطكنونيبهترشود؟ گشودنقفلبيکاری سيدابراهيم رييسالسادات معروف به ابراهيم رييسيكهبهشكلمستقلوباحمايتاصولگرايان پا به كارزار انتخاباتي گذاشته، معتقد است كه ايران سرمايه هنگفتي دارد و نبايد با اين حجم از ذخاير ملي در كش//ور بيكار داشته باشيم. وي كه نگران كسبوكارمردمبودهوشعاردولت»كاروكرامت«را براي خود انتخاب كرده است، در حال حاضر رياست بزرگترينكارتلاقتصاديايرانبهنامآستانقدس رضوي را در اختيار دارد كه طي ماههاي گذشته با تصديگريايننهادسعيبرگسترشفعاليتهاي اقتصادي آستان داشته است.

رييسيبامطرحكردناينسوالكهآيانميتوان قفل ركود و بيكاري و انس//داد در كس//بوكار و آسيبهاي اجتماعي ناشي از آن را گشود؟! سعي در جبران صدمات ناشي از آفت بيكاري در جامعه دارد و معتقد است امكان بازگشت تحرك، نشاط و رونق به زندگي مردم وجود دارد.

حال بايد ديد فردي كه سابقهاي در مديريت كالن در بخشهاي مختلف كشور را ندارد و تنها دوره مديريتش به يك سال فعاليت در اداره آستان قدسرضويمحدودميشود،تواناييمحققنمودن شعارهاي انتخاباتي خود را دارد. بايد توجه داشت كه اداره سازماني همچون آستان قدس رضوي با درآمده//اي هنگفت و بدون چارچوب و قاعدهاي مش//خص با اداره يك كشور بسيار متفاوت است، جايي كه ارتباط مفيد و موثر با كشورهاي همسايه و به طور كلي سياست بينالمللي نقش بسزايي در پيش//برد اهداف دولت خواهد داشت و دولت و در رأس آن رييسجمه//ور بايد توان چنين كاري را داشتهباشد.همچنينتمامبخشهاواداراتمختلف بودجهاي مشخص داشته و نهادهاي گوناگوني از جمله مجلس شوراي اسالمي نظارت مداومي بر فعاليتها و نحوه اجراي امور دارند. انقالباقتصادی محمدباقرقاليبافبا55 سالسنجوانترين كانديداي اين دوره انتخابات رياستجمهوري است و ادعا ميكند كه طي يك دوره چهار ساله درآمد كشور را به 2/5 برابر خواهد رساند و پنج ميليون فرصت ش//غلي ايجاد خواهد كرد. وي بر اين باور است كه مردم از وضعيت كشور ناراضي هستند و ميخواهدبيكاريراريشهكنكند!

قاليباف كه مهمترين برنامه خود براي دولت آيندهرا»انقالباقتصادي«درراستايتحققبرابري اجتماعي خوانده اس//ت، اعتقاد دارد حل مسايل اقتصاديومعيشتيمهمتريندغدغهومطالبهمردم در حال حاضر است و از طرفي مهمترين برنامه وي براي دولت احتمالي آينده هم خواهد بود. برنامهاي كه از چگونگي اجرايي شدن آن و جزييات طرح پيش//نهادي هيچ اطالعاتي در دست نيست و در شرايطي كه انتقادات شديداللحن بسياري از سوي كارشناساناقتصاديدرطيروزهاياخيربهقاليباف وارد شده است و اقدامات وي را غيرعملي خواندهاند، س//وال اين است كه اين نامزد رياستجمهوري با چه س//ازوكاري و با استفاده از كدام ظرفيتهاي اقتصادي ميخواهد به شعارهاي انتخاباتي خود جامهعملبپوشاند؟

اين در حالي اس//ت كه عملك//رد قاليباف در شهرداري تهران در طول ساليان گذشته با حرف و حديثهاي زيادي همراه بوده و بسياري از منتقدان همين عملكرد پرحاشيه را به عنوان نقطه منفي در سياس//تهاي قاليباف مورد توجه قرار دادهاند. يكي از اين سياستها بحث واگذاري قراردادهاي شهرداري به قرارگاه خاتم االنبيا)ص( بوده است كه از طرفي منجر به تقويت بنيه اقتصادي سپاه و از سوي ديگر باعث محدودتر شدن بخشخصوصي شده است كه تبعات آن خود منجر به بيكاري و ركود شده است.

دراينطرحپروژههايعمرانيپايتختبهصورت يكجا به قرارگاه خاتماالنبيا)ص( واگذار شد اين در حالي است كه اين قرارداد كه براي شهرداري002 هزار ميليارد ريال هزينه در بر داشته است، امكان فعاليتبخشهاييكهميتوانندباهمرقابتكنند را از بين برده و بخش عظيمي از فضاي اش//تغال بخشخصوصي را نابود كرده است.

با توجه به اين كارنامه نه چندان مثبت و از بين بردن فضاي كار و نابودي صدها فرصت شغلي كه دردورانرياستقاليبافدرشهرداريتهرانرخداده است،چطورميتوانانتظارايجادشغلهايميليوني و دگرگوني اوضاع اقتصادي را از او داشت؟

بامعجزهنميتوانمملکتراادارهكرد برنامههايپيشنهاديكانديداهاهستندكهازاهميت برخوردارند،اظهارداشت:بامعجزهنميتوانمملكت راادارهكردزيراادارهكشورنيازمندتيمخوبوبرنامه مناسب بوده و بهتر است به شعارهاي عوامفريبانه و غيرعمليتوجهنكنيم.

ابراهيمجميليگفت:درواقعبايداينپرسشها را مطرح كرد كه آيا برنامه حسن روحاني توانايي بازگرداندن آرامش و ثبات را به اقتصاد كشور دارد؟ يا دولتكارابراهيمرييسيباچهسازوكاريميخواهد مشكل اشتغال را حل كند؟ و يا ايجاد پنج ميليون فرصتشغليو5/2 برابركردندرآمدكشورطي چهار سال كه از سوي قاليباف مطرح شده است از چه طريق امكانپذير خواهد بود؟

وي تصريح كرد: بايد گفت با توجه به امكانات موجود و اوضاع كنوني كشور با معجزه نميتوان مملك//ت را اداره كرد و اداره مملكت نيازمند تيم خوبوبرنامهمناسباست.همچنينشعار»آرامش و ثبات« و شعار »كار و اشتغال« در يك جهت اند و منافاتي با هم ندارند زيرا اگر آرامش و ثبات وجود نداشته باشد كار و اشتغال نيز ميسر نخواهد شد و از سوي ديگر با نبود كار و اشتغال در جامعه امكان رسيدن به آرامش و ثبات اقتصادي وجود ندارد. باشعاربهجايینمیرسيم جميليخاطرنشانكرد:درخواستماازنامزدها اين اس//ت كه برنامه و تيم اقتصادي خود را اعالم كنند و از طريق رسانههايي كه در اختيار آنها قرار ميگيرد به معرفي اهداف، برنامهها و تيم اجرايي خود بپردازند تا امكان مقايسه و تصميمگيري براي مردم فراهم شود.

وي گف//ت: زي//را اين دو از اهميت بس//ياري برخوردارند و ميتوان گفت اگر برنامه به كار گرفته شده،برنامهخوبيباشدودرنقطه مقابلافرادحاضر، افراد مناسبي نباشند راه به جايي نخواهيم برد، از سويديگراگرافرادتوانمنديباشندوليبرنامهدقيق وكارآمديدردستنباشد،تنهادرگيردايرهايباطل خواهيم بود كه پس از گذشت دوره چهارساله هم راه به جايي نخواهيم برد.

ريي//س خانه اقتصاد ايران بي//ان كرد: يكي از راههايي كه ميتوان مشكالت اقتصادي جامعه را حل كرد ايجاد انگيزه كار و فعاليت در مردم است؛ براي اين كار هم نياز داريم صادقانه با مردم صحبت كرده و مشكالت را بيان كنيم و آنها را دعوت نماييم در راستاي كمك به اقتصاد كشور قدم بردارند.

وي افزود: ولي قطعا با ش//عار و وعده به جايي نخواهيم رس//يد و اي//ن نكته اهمي//ت دارد كه توانمنديها و كاس//تيهاي تي//م اجرايي خود را براي مردم به شكل شفاف بيان كنيم و نقاط قوت و ضعف برنامه خود را با دقت و جزييات به سمع و بصر مردم برسانيم تا مردم را در برنامههاي اداره كشوردخيلكنيم.

جميل//ي اظهار كرد: همچني//ن برنامه بايد از جزييات و پوشش كافي برخوردار باشد و اگر براي مثال درآمد نفتي كشور 50 ميليارد دالر و درآمد غيرنفتيهم05 ميليارددالرباشد،بهتراستبه شكلمشخصبيانشودبااينرقم001 ميليارد دالري كه در طول يكسال در اختيار دولت است، چه كارهايي قرار است انجام شود.

وي گفت: بهتر اس//ت به اين پرسشها پاسخ داده شود كه با توجه به وضع موجود، چه برنامهاي براي مبارزه با فساد اداري ميخواهيم ارائه كنيم؟ يا مش//كل معوقات بانكي با چه ساز و كاري و در چه زماني حل خواهد شد. در زمينه اشتغال دولت دوازده//م، با اين حجم از افراد تحصيلكرده بيكار چگونه برخورد و مشكل اشتغال طي چه فرآيندي حل خواهد شد.

وي تاكيد كرد: در واقع اگر همچنان بسياري از پستهايشغليبهبازنشستههاتعلقگيردوامكان حضور جوانان در عرصههاي جديد شغلي را فراهم نكنيم، مطمئنا راه به جايي نخواهيم برد و وضعيت اشتغال روز به روز وخيم تر خواهد شد.

رييس خانه اقتصاد ايران توضيح داد: پرواضح است كه اگر همچون روال سابق، مديريت بانكها را به افرادي بسپاريم كه از دانش و مهارت كافي براي اداره سرمايههاي كشور برخوردار نيستند بيشك نتايج منفي و نامناسبي به دنبال خواهد داشت.

جميليافزود:دراينميانالزماستتالشكنيم دولت را از بدنه آن قوي كنيم؛ بدنهاي كه ش//امل كابينه رييسجمهور، وزرا، دولتمردان، مديران رده باالي دولتي و ... ميشود. براي مثال الزم است وزير اقتصادراازبدنهاقتصاديكشورتعيينكنيمياوزير صنعتانتخابيتجربهومهارتكافيدربدنهصنعت كشور را داشته باشد.

عوامفريبینکنيد وي تصريح كرد: حتي اگر وزير يك وزارتخانه خارج از بدنه مربوط به آن باش//د، بهتر است افراد را از بدنه آن بخش انتخاب كنيم تا بهترين نتيجه حاصل شود. زيرا اين نيروهاي سازمان هستند كه امكان فعاليت و پويايي را در يك سيس//تم فراهم ميكنند، متاس//فانه ما در طول ساليان گذشته شاهدبودهايمكهنيروهايخوبكشورباوجوداينكه عملكرد خوبي از خود ارائه دادهاند، به دليل ضعف در مديريت و ناكارآمدي مديران سازمانها، گاهي دچار سرخوردگي و عدم دريافت بازخورد مناسب از سوي روساي خود ش//دهاند. لذا الزم است اين افراد دوباره به عرصههاي اقتصادي و سياسي كشور بازگردند تا بتوان فعاليت، نشاط و پويايي را در بدنه كشور دوباره احيا كرد.

جميليگفت:همچنينعملكرددولتدوازدهم بايدباجديتتوسطرسانههارصدشودواگربهموقع اينكارانجامشودامكانشناساييانحرافاتدرهمان لحظه و بالفاصله وجود خواهد داشت و با اين كار ميتوانجلويبسياريازانحرافاتونقصهايپيش آمده را گرفت، در اين شرايط است كه ميتوان هم به هدف آرامش و ثبات و هم كار و اشتغال دست يافتوليبهتراستبهشعارهاييكهازپايهواساس دچارمشكلهستندوبهشكلغيركارشناسانهبيان

مشاور اقتصادي رييسجمهوري نيز ميگويد، نرخ ورودي بازار كار باالي يك ميليون نفر است و با ادعاي توليد اشتغال و تحريك بازار كار نميتوان بازي سياسي كرد و راي جمع كرد.

مس//عود نيلي اظهار كرد: ورود جمعيت يك ميليون نفري به بازار كار اتفاق موقتي نيست و هر نامزد انتخابات ادعا كند ميتواند باالي 700 هزار نفر ش//غل ايجاد كند، در آينده با مشكل بزرگي مواجه خواهد شد.

ويبابياناينكهتوليد003 تا004 هزارشغل كارسختياست،اظهارداشت:درسالهايآيندهبا ورود يك ميليون نفر به بازار كار روبه رو ميشويم و درست نيست اين انتظار را بين مردم ايجاد كنيم.

مشاوراقتصاديرييسجمهورگفت:درطولسه سالگذشتهدرجهتاشنغالزنانحركتپرشتابي داش//تيم و 781 هزار و 500 نفر زن وارد بازار كار شدند،درحاليكهاينرقمبرايمردان205 هزار 200و نفربود.

وي افزود: طبق برآوردهاي انجام شده توسط صاحبنظراندرس//ال58 بهايننتيجهرسيديم كه براي ايجاد 700 هزار شغل در كشور به شش درصد رشد مستمر در دو برنامه توسعه نياز است تابتوانيمدرهشتسالبه006 هزارشغلبرسيم و اين در شرايطي محقق ميشود كه رشد متوازن داشتهباشيم.

ناملموسبودنرشداقتصادي

نيلييادآوريكرد:درسالهاي1931 1392و با رش//د اقتصادي منفي و ركود روبهرو بوديم. وي گفت: دومين تورم بزرگ كشور را در سال 1392 تجربه كرديم زيرا بزرگترين بحران ارزي در سال 1373 رخ داد. در س//ال 1391 نيز طبق تعريف استاندارد علمي كه از بحران ارزي داشتيم با بحران بزرگ ارزي روبهرو شديم؛ طوري كه يك روز نرخ ارز تومان)ششهزارو052 625 ريال(وفردايآنروز نيز002 تومان)دوهزارريال(افزايشيافت.

رييسموسسهعاليآموزشوپژوهشمديريت و برنامهريزي يادآوري كرد: اقتصاد كشور ما اقتصاد برونزاستورشداقتصاديمابهنرخرشداقتصادي بستگيدارد.

وي اضافه كرد: تا پيش از دهه 80 درآمدهاي حاصلازصادراتنفتيدردامنه004 تا056 دالر به ازاي يك نفر نوسان داشت و در سال 1390 به باالتراز0061 دالررسيدكهباالترينسطحدرآمد ارزي در سالهاي پس از انقالب بود.

نيليتاكيدكرد:نرخرشداقتصاديبادرآمدهاي نفتيوارزيهمبستگيدارد.ويافزود:سال4931 به دليل وجود تحريمها و كاهش درآمدهاي نفتي و همچنين كاهش يك چهارمي درآمدهاي ارزي نسبتبهسال0931 رشداقتصاديكشورنسبتبه سالهايگذشتهكاهشچشمگيرييافت.

به گفته وي، در س//ال 1394 ايران دو شوك تحري//م و كاهش درآمدهاي نفتي را تحمل كرد. با توجه به آمارهاي منتش//ر شده در سال ،2016 هيچكدام از كشورهاي داراي رشد اقتصادي وابسته به نفت، رش//د باالي 3/5 درصد نداشتند. نوسان قيمت نفت افزون بر رشد اقتصادي، توليد اشتغال در كشور را نيز مختل كرد.

مشاور اقتصادي رييسجمهوري گفت: طبق برآوردهارشداقتصاديكشوردرسال7831 بايدبه ششدرصدميرسيداماباوجوددرآمد011 ميليارد دالري،اينميزان6/0 تا7/0 درصدبود.

نيليدربارهاحساسمردمازرشداقتصاديكشور توضيح داد: در دوران جنگ تحميلي قدرت خريد خانوارهاي شهري و روستايي سير نزولي داشت اما ازسال8631 1386ات قدرتخريدافزايشيافتبا اينهمهدرسالهاي6831 1388ات افتشديدي را تجربه كرد.

در همي//ن راس//تا رييس خانه اقتص//اد ايران در گفتوگو با »جهان صنعت« ضمن اش//اره به اين نكته كه ش//عار به خودي خود مهم نيست و

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.