ماليات07 درصدپروندههازيريكميليونتومان

Jahan e-Sanat - - News -

رييسكلسازمانامورمالياتيبااعالماينكهميانگينماليات07 درصد پروندهها زير يك ميليون تومان است، گفت كه گامهاي مهمي براي مقابله بافرارمالياتيبرداشتهشد.

سيدكامل تقوينژاد در مراسم توديع و معارفه مدير طرح جامع مالياتي با بيان اينكه رضايت حداكثري موديان جزو دغدغههاي اصلي سازمان است، گفت: رضايت حداكثري موديان جزو دغدغههاي اصلي سازمان اس//ت و اجراي كامل طرح جامع ماليات//ي مهمترين گام براي افزايش رضايتمندي موديان محسوب ميشود.

رييس كل س//ازمان امور مالياتي در مراسم توديع نادر آريا و معارفه هادي خاني به عنوان مدير جديد طرح جامع مالياتي و رييس مركز فناوري اطالعات و ارتباطات س//ازمان امور مالياتي كشور كه با حضور معاونين و مديرانكل اين سازمان و همچنين همكاران اين طرح برگزار شد، از مجموعه كاركنان و متخصصان اين طرح قدرداني كرد.

تقوين//ژاد همچنين يكي از ضرورتهاي اجراي اين طرح را كاهش هزينهه//اي وصول ماليات عنوان كرد و گفت: در حال حاضر ميانگين ماليات 70 درصد پروندههاي مالياتي زير يك ميليون تومان اس//ت كه اين موضوع باعث افزايش هزينههاي وصول ماليات ش//ده كه با اجراي طرح جامع مالياتي و با تكيه بر اطالعات صحيح تنها موديان پرريسك و منابع اولويتدار رسيدگي خواهند شد و همچنين پروندهها با سرعت بااليي رسيدگي ميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.