خروجصرافانازفعاليتهايبانكي

Jahan e-Sanat - - News -

مديركلنظارتبربانكهايبانكمركزيبااشارهبهاينكهبررسيآييننامه جديدصرافيهاهنوزدردستوركارشورايپولواعتبارقرارنگرفته،گفت:در سالگذشته01 تا21 صرافيمتخلفتعطيلشدهاست.

عباسكمرهايدربارهآخرينوضعيتساماندهيصرافيهاوافزايشبرخي صرافيهاي جديد به ليستهاي مورد تاييد بانك مركزي گفت: بعد از اينكه بانكمركزيشرايطرااعالمكردبرخيصرافيهاشايددرابتدانتوانستندخود را با مقررات جديد وقف بدهند اما اصرار بانك مركزي باعث شد كه صرافيها فعاليت خود را با مقررات بانك مركزي تطبيق دهند.

كم//رهاي درباره اينكه بانك مركزي عقي//ده دارد صرافيها بايد به فعاليتهاي اصلي خود بازگردند و فعاليتهاي مربوط به بانكها به خود شبكه بانكي واگذار شود، خاطرنشان كرد: در يك مقطعي به دليل شرايط خاص مجبور شديم برخي فعاليتهاي بانكها را از طريق صرافيها انجام دهيم.وي با اشاره به اينكه در سال گذشته چند مورد تعطيلي صرافيها را نيز داشتيم، افزود: چند مورد را در كميسيون مقررات بررسي كرديم و با صرافيهايي كه ضوابط را رعايت نكرده بودند برخورد شد. كمرهاي اين مطلب را نيز افزود كه ميزان تعطيلي صرافيها در سال گذشته بين 10 تا 12 مورد بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.