بخشودگيجرائمبدهكارانبانككشاورزي

Jahan e-Sanat - - News - گزارش 2

بانككشاورزيازبخشودگيبالغبر0075 ميلياردريالسود،متفرعات و جرائم ديركرد بدهكاران طي 30 روز كاري در اجراي تبصره 35 قانون بودجه سال 95 خبرداد.

بال//غ ب//ر 5718 ميلي//ارد ريال س//ود، متفرعات و جرائ//م ديركرد بدهكاران بانك كشاورزي با اجراي تبصره 35 قانون بودجه سال 1395 و دستورالعمل ابالغي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و در اجراي اهداف اقتصاد مقاومتي و سياستهاي دولت تدبير و اميد از سوم اسفند 1395 تا 15 فروردين 1396 مورد بخش//ودگي قرار گرفت كه اين امر فرصتي طاليي براي كش//اورزان بدهكار به منظور تسويه بدهي و ادامه كسب و كار و توليد خود بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.