مهار شوكهاي ناگهاني در بازار ارز

Jahan e-Sanat - - News -

رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه برخي اظهارنظرها درباره بازار ارز سياسي است، گفت كه قيمت ارز را پيشبيني نميكنيم.

ولياهللسيفبااشارهبهاينكهسياستهايبانكمركزيبهانتخاباتمرتبط نيست، افزود: ثبات نسبي در بازار ارز طي چهار سال گذشته در ايجاد ثبات نسبي در اقتصاد كشور تاثيرگذار بوده است.

رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه برخي از اظهارنظرها در خصوص بازارارزسياسياستبهخبرگزاريخانهملتگفت:برنامهريزيهاياقتصادي بانك مركزي به نحوي بود كه از نوسانات غيرمنطقي ارز جلوگيري شود و در اين رابطه تالش شد نگرش به بازار ارز اصالح شود.

سيفافزود:بانكمركزيدرخصوصقيمتارزپيشبينيانجامنميدهد اما تالش دارد از ايجاد شوك ناگهاني در بازار ارز جلوگيري كند. در بسياري از كشورها كه از درآمد نفتي برخوردارند با كاهش قيمت نفت، شوك در بازار ارز ايجاد ميشود اما در ايران بازار مديريت شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.