شعبه بانك ملي در نجف راهاندازي ميشود

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعاملبانكمليايراندرديدارباحجتاالسالموالمسلمينسيدعلي قاضيعسكر، نماينده ولي فقيه در امور حج وزيارت از راهاندازي شعبه بانك ملي ايران در نجف خبر داد.

به گزارش »جهان صنعت« و به نقل از روابط عمومي بانك ملي ايران، محمدرضا حسينزاده در اين ديدار كه تني چند از مسووالن ارشد دو سازمان نيز حضور داشتند، توافق صورت گرفته براي حج امسال را در راستاي حفظ شئون زائران ايراني و عزتمندي آنها توصيف و تصريح كرد: بانك ملي ايران آمادگي دارد براي حفظ حقوق زائران با بعثه مقام معظم رهبري و سازمان حج و زيارت بيش از پيش همكاري كند.حسينزاده از فعاليتهاي اين بانك در بخشهاي مختلف بهويژه اقدامات صورت گرفته در كشور عراق گزارشي ارائه و اعالم كرد: بهزودي شعبه بانك ملي ايران در شهر نجف راهاندازي خواهد شد و اين بانك راهاندازي شعبه كربال را نيز در دستور كار خود قرار داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.