مارين لوپن و امانوئل مکرون به دور دوم انتخابات رياستجمهوری رسیدند؛ تغييرگفتماندرسياستفرانسه

Jahan e-Sanat - - News - چالش

با شمارش آراي انتخابات رياستجمهوري فرانس//ه امانوئل مکرون، سياستمدار ليبرال و مستقل و مارين لوپن، سياستمدار پوپوليست راستگرا به دور دوم راه يافتند. نتايج انتخابات، شکستي تاريخي براي چپ فرانسه بود.

وزارت کشور فرانسه در بيانيهاي نتايج نهايي دور نخست انتخابات رياستجمهوري را اعالم کرد که نشان داد امانوئل مکرون، نامزد ليبرال و ميانهرو با کسب 24 درصد آرا پيشتاز است. در اين بيانيه آمده است: در بين 11 نامزد انتخابات رياستجمهوري فرانسه امانوئل مکرون با کسب 24/01 درصد آرا در جايگاه اول و مارين لوپن، نامزد راست افراطي با کسب 21/30 درصد آرا در جايگاه دوم قرار گرفت.

ماري//ن لوپن نتاي//ج انتخاب//ات را تاريخي خوانده است. بيش از هفت ميليون و 600 هزار فرانسوي به مارين لوپن راي دادهاند. او در کارزار تبليغاتي خود از بستن مرزها، خروج از اتحاديه اروپا و پايان دادن به تجارت آزاد دفاع ميکرد. رهبر پوپوليست جبهه ملي در انتخابات محلي سال 2015 حدود شش ميليون و 800 هزار و در انتخابات رياستجمهوري سال 2012 حدود ش//ش ميليون و 400 هزار راي 17/9) درصد کل آرا( به دست آورده بود.

اما پيروز واقعي انتخابات روز يکشنبه فرانسه امانوئل مکرون، سياستمدار مستقل و ليبرال فرانسه بود. او موفقيت خود را نقطه عطف در سياست فرانسه خواند و گفت: فرانسويها به اصالح و بازسازي راي دادند. مکرون 39 سال دارد و رهبري جنبش موسوم به »به پيش« را بر عهده دارد. او در جريان تبليغات انتخاباتي خود وع//ده داده در صورت پيروزي، بازار کار و سيس//تم بازنشستگي را اصالح خواهد کرد. مکرون که پيشتر بانکدار بوده و در کابينه اوالند وزارت اقتصاد را بر عهده داشته، ليبرال متمايل به چپ و طرفدار اروپاست.

فرانس//وا في//ون، نام//زد محافظ//هکاران جمهوريخ//واه 20 درص//د آراي فرانس//ويها را تصاح//ب کرده اس//ت. او هن//گام نامزدي خوششانسترين سياستمدار براي ورود به کاخ اليزه بود اما در عرض چند ماه از سياستمداري با پروندهاي پاك به سياستمداري جنجالي و با اتهامهاي سوءاستفاده مالي بدل شد. فرانسوا فيون ش//امگاه يکش//نبه گذش//ته با پذيرش شکس//ت، از هواداران خود خواس//ت در دور دوم ب//ه امانوئل مک//رون راي دهند. ژان لوك مالنشون، نامزد چپهاي فرانسه 19/6 درصد آرا را به دست آورده و پس از مکرون، لوپن و فيون، در مکان چهارم قرار گرفته است. شکستسختسوسياليستها شکست سخت را در انتخابات روز يکشنبه حزب سوسياليس//ت فرانسه متحمل شد. بنوا آمون، نامزد حزب سوسياليست، حزب حاکم کنوني، 6/4 درصد آراي فرانس//ويها را کسب ک//رد. اين بدترين نتيج//ه در تاريخ اين حزب بود. بنوا آمون شکست خود را شکست فاحش تاريخي براي چپ فرانسه خواند. فرانسوا اوالند، رييسجمهور کنوني از حزب سوسياليس//ت اس//ت که به دليل پايين ب//ودن محبوبيتش نامزد انتخابات نشد.

وزارت کش//ور فرانسه همچنين اعالم کرد: مي//زان مش//ارکت در اين انتخاب//ات 69/42 درصد بوده اس//ت، اين در حالي است که اين آمار در انتخابات سال ‪70/59 ،2012‬ درصد، در سال7002، 73/87 درصد و در سال ،2002 58/45 درصد بوده است.

تقريب//ا براي همه ناظران روش//ن اس//ت که رايدهن//دگان فرانس//وي دو هفته ديگر، 7 م//ي، کلي//د ورود به کاخ اليزه را به دس//ت امانوئ//ل مکرون، سياس//تمدار جوان و ليبرال خواهن//د س//پرد. مکرون پ//س از اعالم نتايج اوليه آرا و مشخصشدن پيشتازي او، در جمع طرفدارانش حاضر ش//د. او گفت در انتخابات روز يکشنبه فرانس//ه برنده شد. ورود امانوئل مکرون به سياس//ت فرانسه و به احتمال قوي پيروزي او در دور دوم انتخابات، پايان سيستم دو حزب//ي در دوره پ//س از جنگ دوم جهاني در فرانسه است.

از طرفی نظرس//نجيهاي هفتههاي اخير نيز نش//ان ميداد که امانوئل مکرون مستقل و ماري//ن لوپ//ن، رهبر جبهه ملي فرانس//ه به دور دوم راه خواهند يافت. اين نظرس//نجيها مکرون را در جايگاه نخست و لوپن را در مقام دوم نش//ان ميدادند. با اينحال بس//ياري از فرانسويها نگران اشتباه از آب درآمدن نتايج نظرسنجيها بودند؛ اتفاقي که در دو سال اخير نخست در رفراندوم بريتانيا و سپس در انتخابات رياستجمهوري آمريکا رخ داد.

عالوه براين، با وجود تاييد شدن پيشبينيها، نتايج انتخابات يکشنبه گذشته فرانسه همچنان ش//گفتيآور و يک نقطه عط//ف در تاريخ اين کش//ور محسوب ميش//ود. براي نخستين بار در تاري//خ جمه//وري پنج//م )دورهاي که از

در ادام//ه اعتراضات ضددولت//ي در ونزوئال، معترضان خشمگين شماري از خيابانها و جادهها را در سراسر کشور از جمله پايتخت بس//تند؛ اقدامي ديگر که با هدف اعمال فشار بيشتر به نيکالس مادورو براي کنارهگيري از قدرت و برگزاري انتخابات سراسري زودهنگام )قبل از موعد مقرر در دسامبر (2018 انجام شده است. در کاراکاس مخالفان دولت از نخس//تين س//اعات بامداد ديروز در چند نقطه از شهر تجمع کردند و پليس براي پراکنده کردن آنها از گاز اشکآور و گلولههاي پالستيکي استفاده کرد.

وضعيت اقتصادي وخيم و تنشهاي سياسي گسترده به عنوان دو مشکل بزرگ ونزوئال، اين کشور آمريکاي التين را در سالهاي گذشته به لبه پرتگاه کشانده که اعتراضهاي خونين اخير بخش//ي از عمق فاجعه را به تصوير ميکشد. اعتراضات ضد دولتي در ونزوئال از مدتها پيش به داليل مختلفي از جمله اوضاع نامطلوب اقتصادي وجود داشته اما در هفتههاي گذشته رو به شدت نهاده است.

ماجرا از آنجا جدي شد که در جريان تظاهرات بيستم آوريل 31) فروردين( ش//ماري از ش//هروندان اين کشور کش//ته ش//دند و برخي مناب//ع اين آم//ار را 20 نفر اعالم کردند. عالوه بر آن، ش//ماري نيز توسط نيروهاي امنيتي اين کشور بازداشت شدهاند. در آخرين ناآرامي و تجمعات اعتراض//ي که چند روز پيش در قالب تظاهرات س//کوت انجام شد، هزاران نفر از مخالفان دولت با پوشيدن پيراهن س//فيد در آن شرکت کردند. احتمال ميرود که مخالفان رييسجمهوري ونزوئال در روزها و ماههاي پيش رو نيز به اعتراضهاي خود ادامه دهند. بحراناقتصادي؛دليلاصلي ورود مردم به عرصه تظاهرات خياباني در ونزوئال ارتباط مس//تقيمي با وضعيت بحراني اقتصاد اين کشور آمريکاي التين دارد. ونزوئال سالهاس//ت ک//ه در بحران اقتصادي عميق فرورفته و هر روز بر دامنه دش//واريهاي معيشتي مردم اين کشور افزوده ميشود. شهروندان اين کشور نفت خيز آمريکاي جنوبي حتي در تهيه مواد غذايي و کاالهاي اساسي خود مشکل دارند. اين کشور در شرايط کنوني رشد منفي 10 درصدي را تجربه ميکند. همچنين براس//اس آمارهاي صندوق بينالمللي پول، نرخ تورم کاالهاي مصرفي ونزوئال در سال 2016 حدود 480 درصد اعالم شد.

اين نهاد بينالمللي همچنين پيشبيني کرد که اين رقم در س//ال آينده به حدود دو هزار درصد نيز برسد. اين در حالي است که به تازگي بانک مرکزي ونزوئال در گزارشي به صندوق بينالمللي پول، تورم اين کش//ور را در س//ال گذشته ميالدي 274 درصد اعالم کرده است. دشواريهاي رياستجمهوري دوگل آغاز ميشود(، هيچيک از نامزدهاي احزاب سنتي چپ ميانه يا راست ميانه نتوانستند به دور دوم راه يابند.

شکست احزاب س//نتي از نگاه تحليلگران بهمعناي آن اس//ت که از اين پس در گفتمان سياست فرانسه مواجهه سنتي بلوكهاي چپ و راس//ت، جاي خود را به رويارويي طرفداران جهانيشدن و مخالفان آن خواهد داد. استقبالاروپاازپيروزيمکرون بيشتر زمامداران جهان خرسندي خود را از پيروزي مکرون، دولتمرد جوان و اروپاگرا، ابراز کردند. نيروهاي سياسي فرانسه اميدوارند که با اتحاد در برابر راس//ت افراطي، مکرون را به کاخ اليزه برس//انند. مارين لوپن دشمني خود را با اتحاديه اروپا ابراز کرده است، پس تعجبي ندارد که شادي از پيروزي مرحلهاي مکرون در اين اتحاديه از همه جا بيشتر بود.

سخنگوي وزارت امور خارجه آلمان اظهار کرد که کش//ورش ش//ادي خود را از پيروزي مرحلهاي مکرون پنه//ان نميکند. زمامداران اتحادي//ه اروپ//ا، از ژان کلود يونک//ر تا فدريکا موگرين//ي پيروزي امانوئ//ل مکرون را تبريک گفتند و براي او براي دور دوم آرزوي پيروزي کردند. در بريتانيا نيروهاي موافق خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا از رس//يدن مارين لوپن به دور دوم ابراز شادي کردند اما منتقدان برگزيت ابراز اميدواري کردند که دور دوم انتخابات فرانسه با شکست کامل لوپن پايان يابد.

در هلن//د، رهب//ر راس//تگرايان افراطي از نتايج انتخابات فرانس//ه ابراز ش//ادماني کرد و گفت: انتخابات فرانسه شاهد روزي درخشان براي ميهنپرس//تان فرانسوي بود که خواهان حاکميت بيش//تر ملت خ//ود و دخالت کمتر اقتصادي موجود در ونزوئال بيش از هر عاملي برآيند کاهش شديد بهاي نفت در سالهاي گذشته بوده است که قيمت هر بشکه آن حتي به کمتر از 30 دالر نيز رسيد بنابراين تکيه س//ران کاراکاس به صادرات نفت، اين کش//ور را در وضعيت ورشکستگي قرار داده است.

ونزوئال با جمعيت نزديک به 32 ميليون نفري بيشترين دخاير نفتي جهان را در اختيار دارد. براساس گزارش ژوئن 2016 )خرداد (1395 شرکت انگليسي بريتيش پتروليوم يکي از بزرگترين ش//رکتهاي اکتشاف و استخراج نفت در جه//ان و ونزوئال با ذخاير 300 ميليارد و 900 ميليون بشکهاي معادل 17/7 درصد کل ذخاير نفت در رتبه نخست جهان قرار دارد.

افزاي//ش ميزان تولي//د و صادرات انرژي در ش//رايطي ميتوان//د به بح//ران اقتص//ادي بينجامد که آن کش//ور تکمحصولي و متکي بر صادرات انرژي باش//د؛ اتفاقي که در ونزوئال روي داد.

در همين زمينه چندي پيش روزنامه کريستين ساينس مانيتور در يکي از شمارگان خود، ونزوئال را کشوري دانست ک//ه نف//ت و گاز بيش از 95 درصد صادرات آن را ش//امل ميش//ود. در نتيجه مشخص است که کاهش شديد بهاي ان//رژي در طوالنيمدت چه تاثيري بر وضعيت اقتصادي و اجتماعي چنين کشوري ميگذارد.

از طرفي، بحراني ش//دن وضعيت اقتصادي اين کشور اتحاديه اروپا و خارجيها هستند. نخستوزير دانمارك و وزير خارجه نروژ از پيروزي امانوئل مکرون اس//تقبال و براي او در دور دوم آرزوي موفقيت کردند. واکنشبازار ب//ا وجود پي//روزي دو حزب غيرس//نتي در انتخابات فرانس//ه بازارهاي بورس جهان دچار نوس//ان و آشفتگي ش//ديدي نشدند. در اولي//ن س//اعتها ن//رخ براب//ري يورو در برابر س//اير ارزشها جهش ناگهاني داش//ت اما س//اعتي بعد به ثبات رس//يد. يورو با دو درصد افزايش در مقابل دالر آمريکا نس//بت به جمعه گذشته به باالترين ارزش از ابتداي سال 2016 دس//ت يافت. کارشناسان بازار ب//ورس ميگويند با راهيابي امانوئل مکرون، بانکدار پيش//ين بانک روشچيلد به دور دوم انتخابات رياس//تجمهوري فرانسه، بهترين اتفاق براي بازارهاي بورس درس//ت برخالف اتفاق//ي ک//ه در جريان برگزي//ت در بريتانيا افتاد، رخ داده اس//ت. شاخص سهام در بازار بورس لندن نيز با رشدي بيش از 1/5 درصد روبهروش//دهاس//ت.

در اولي//ن واکن//ش ب//ه انتخابات فرانس//ه بازاره//اي بورس آس//يايي روز را ب//ا افزايش شاخصهاي عمده آغاز کردند و دچار آشفتگي نشدند. نيکي مهمترين شاخص بورس توکيو ب//ا افزاي//ش 1/34 درص//دي روز را آغاز کرد. شاخصهاي عمده بازارهاي بورس هنگکنگ و استراليا هم افزايش داشتند. ارزش يورو هم در برابر ديگر ارزها تقويت شد. شاخص داکس در بازار بورس آلمان 2/6 درصد افزايش يافت. ش//اخص CAC40 فرانس//ه هم چهار درصد افزايش نشان داد. تاثير بسياري بر کاهش نقشآفريني اين کشور در منطقه آمريکاي التين و جهان گذاشته است که رکوردزني ونزوئال در کاهش بودجه نظامي را ميتوان در اين راس//تا تفسير کرد. در ش//رايطي که کش//ورهاي جهان به دنبال افزايش بودجه نظامياند، آمارها حاکي از آن اس//ت که اين کشور در س//ال 2015 کاهش//ي 56 درصدي در بودجه نظامي خود داشته است. آشفتگیسياسي همزم//ان با وخامت اوضاع اقتصادي در ونزوئال، بحران سياس//ي هم گريبان اين کش//ور را گرفته است. ماجرا از سال 2015 شروع شد؛ زماني که مردم ناراضي از وضعيت اقتص//ادي، احزاب مخالف دول//ت را راهي پارلمان کردند. اين احزاب پس از يک دهه توانستند اکثريت کرسيهاي پارلمان را به خود اختصاص دهند و تهديدي براي دولت و احزاب چپگراي ونزوئال تلقي شوند.

ب//ا تغيير و تحوالت صورت گرفت//ه در ترکيب اعضاي پارلمان ونزوئال، اتهامها عليه مادورو مبني بر بيکفايتي و س//وءمديريت و همچنين فشار بر وي به منظور برکناري افزاي//ش يافت. در اين ميان، مخالفان دولت با جمعآوري ميليونها راي، سعي در راهاندازي جرياني قانوني با هدف برکناري وي کردند؛ اقدامي که با ممانعت و مخالفت ديوان عالي ونزوئال روبهرو شد.

اعض//اي دي//وان عالي ونزوئال، اين تصمي//م را خارج از

فراخ/وان ب/ه اتح/اد در برابر راس/ت افراطي

احزاب بزرگ فرانسه که در انتخابات اخير اين کش//ور به طرز باورنکردن//ي از نيروهاي تازهنفس عقب ماندند، اکنون به خود آمدهاند و تالش ميکنند از بدتر شدن اوضاع جلوگيري کنند. به نظر نيروهاي سياس//ي واقعبين، به قدرت رس//يدن مارين لوپن با گرايش راست افراطي براي کشور فاجعهبار است.

ب//ه دنبال اولين دور انتخابات فرانس//ه دو نيروي بزرگ سياس//ي کش//ور يعني اردوي محافظهکاران و حزب سوسياليست که معموال برندگان هر انتخاباتي هس//تند، به خود آمده و از ش//هروندان فرانس//ه ميخواهند با اتحاد خود از پيروزي مارين لوپن جلوگيري کنند.

امانوئل مکرون ب//ا گرايش به چپ ليبرال ناگه//ان به امي//د همه فرانس//ويان معتدل و واقعبين بدل ش//ده اس//ت. فرانس//وا اوالند، رييسجمهور سوسياليس//ت که مدت زيادي در کاخ اليزه نخواهد ماند، دوش//نبه گذشته فرانس//ويان را به وحدت مل//ي فراخواند و از همه خواست براي متوقف کردن مارين لوپن به مکرون راي دهن//د. تحليلگران ميگويند فرانسه را خطر راست افراطي تهديد ميکند ام//ا در برابر با رش//د نيرويي تازهنفس که در نامزدي مکرون تجسم يافته، اميد به فرانسهاي باز، آزاد و اروپامدار نيز افزايش يافته است.

کنارهگي/ري لوپ/ن از رهبري حزب جبهه ملي

مارين لوپن در انتخابات رياستجمهوري فرانسه اعالم کرده است که خود را از رهبري حزب جبهه ملي کنار ميکشد.

اين تصميم درست يک روز پس از موفقيت او در دور اول انتخاب//ات و راه يافت//ن به دور دوم به همراه امانوئل مکرون اعالم ميش//ود. لوپ//ن گفت که ميخواهد جايگاهش فراتر از مالحظات حزبي باشد.

نظرسنجيها نش//ان ميدهد که مکرون اميد قطع//ي پي//روزي در دور دوم انتخابات اس//ت اما لوپن گفت: ميتوانيم برنده شويم، م//ا برن//ده خواهيم ش//د. اصطالح//ي که او در زبان فرانس//ه از آن اس//تفاده کرد، نشان ميدهد که کنارهگيرياش از رياس//ت حزب موقتي خواهد بود.

لوپ//ن گف//ت ک//ه کش//ور ب//ه لحظهاي تعيينکنن//ده نزديک ميش//ود. او گفت که تصميمش بر اين اعتقاد عميق اس//توار است که رييسجمهور کش//ور باي//د همه مردم را متح//د کند. لوپن افزود: براي همين از امروز من ديگر رييس جبهه ملي نيستم بلکه نامزد رياستجمهوري فرانسه هستم. گفتني است اي//ن حرکت//ي نمادين با هدف نش//ان دادن نگراني براي کش//ور به عن//وان يک کل و نه فق//ط حزب اوس//ت و لوپ//ن ميخواهد نظر رايدهندگان نامزدهاي شکس//ت خورده در دور اول به خصوص هواداران فرانس//وا فيون از ح//زب جمهوريخواه را جلب کند. حزب او قصد کاهش مهاجرت، محدود کردن تجارت آزاد و وارونه کردن روند مناس//بات فرانسه با اروپا را دارد. 10 ميليارد دالر، تنها ذخيره باقيمانده در ميان تمام مش//کالتي که گريبانگير ونزوئال ش//ده اس//ت، حال اين کشور در حال از دست دادن زمان و پول است. ونزوئال فقط 10 ميليارد دالر در ذخاير خود موجودي دارد. ه//دف از اين ذخاير حفظ ثبات اقتصادي و حمايت مالي مورد نياز در مواقع سخت است. بدتر از مساله مزبور اين اس//ت که اکثر ذخاير موجود به صورت وجه نيس//ت بلکه هفت ميليارد دالر آن ش//مش طالست که پرداخت با آن آسان نيست.

بدهيهاي قريبالوقوع ونزوئال بس//يار زياد است و اين کشور براي بقيه سالجاري حدود شش ميليارد دالر بدهي دارد که بايد پرداخت نمايد. همچنين هيچ نشانهاي از اين ک//ه ونزوئال بتواند از تنها منبع درآمد خود يعني صادرات نف//ت، اين بدهيها را بپردازد وجود ندارد. ونزوئال در حال تن دادن به ريس//ک قصور در پرداخت بدهي امسال است و اين مس//اله به اين معناست که نميتواند براي پرداخت مواد و احتياجات اوليه خود مانند غذا و دارو که دچار عرضه ناچيز هستند وام بيشتري دريافت کند.

کاراکاس براي پرداخت بدهيهاي خود در سال گذشته شروع به ارسال قسمتي از طالهاي خود به سوييس نمود تا يا به عنوان وثيقه براي وام مورد استفاده قرار گيرد يا براي مبادله با پول نقد استفاده شود. ونزوئال تا حاال به جاي اينکه هزينه مواد و احتياجات اوليه مانند غذا و دارو را بدهد، فقط بدهي خود به طلبکاران خود را پرداخت کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.