2017 سال سخت افغانستان

Jahan e-Sanat - - News - یادداشت

آسوشيتدپرس- وزير دفاع آمريکا با رييسجمهور و ساير مقامهاي دولتي ارشد افغانستان ديدار کرد. اين ديدار ساعاتي پس از استعفاي وزير دفاع و رييس ارتش افغانستان بر سر کشتار بيش از 140 نيروي افغان در يک پايگاه ارتش در واليت بلخ صورت گرفت. ماتيس در ارزيابي نيروهاي افغان گفت: سال 2017 هم يک سال سخت ديگر خواهد بود. در برخورد با چالشهاي اين عمليات واقعبين هستيم. 2017 يک سال سخت ديگر براي نيروهاي امنيتي افغانستان و نيروهاي بينالمللي مستقر خواهد بود و استقرار اين نيروها همچنان شانه به شانه افغانستان عليه تروريسم ادامه خواهد داشت. حمله اخير نشان ميدهد که چرا ما کنار مردم اين کشور در برابر چنين اقدامات فجيعي از طرف اين دشمن وحشي ايستادهايم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.