واكنش مثبت بازارهاي مالي به انتخابات فرانسه

Jahan e-Sanat - - News -

در پي پي//روزي نامزد محبوب س//رمايهگذاران در دور نخس//ت انتخابات رياست جمهوري فرانسه، يورو روز دوشنبه براي مدت كوتاهي به باالترين سطح در پنج ماه گذشته صعود كرد و بازارهاي سهام بزرگ آس//يا جز چين به س//طح باالتري صع//ود كردند. به گزارش ايس//نا، ش//اخص نيككي 225 توكيو در ابتداي معامالت 0/9 درصد صعود كرد. شاخص اماسسياي بازارهاي سهام آسيا- اقيانوسيه جز ژاپن، 0/3 درصد رشد كرد. شاخص شانگهاي كامپوزيت 1/7 درصد سقوط كرد در حالي كه هانگسنگ هنگكنگ 3/0درصدعقبنشينيكرد.شاخص اساندپي/اياسايكس 200 استراليا 0/1 درصد و كسپي كرهجنوبي 0/3 درصد رش//د كرد. امانوئل ماكرون، نام//زد ميانهگ//را در انتخابات روز يكشنبه با كس//ب اكثريت آرا يك گام ب//ه رياس//تجمهوري نزديك ش//د و به همراه مارين لوپن، نامزد راس//تگراي افراطي مخالف يورو به دور دوم انتخاب//ات راه ياف//ت. اين نتيج//ه وقوع ش//وك مش//ابه راي انگليس ب//راي خ//روج از اتحاديه اروپا )برگزيت( را كه تهديدي براي حي//ات اتحاديه اروپاس//ت، كمتر كرد و نگرانيهاي س//رمايهگذاران را تخفيف داد. نظرسنجيها نشان ميده//د ماك//رون با بي//ش از 20 امتي//از، ب//ا فاصله زيادي پيش//تاز است بنابراين تكرار رويدادي مانند برگزيت كه بازارهاي مالي را به هم خواهد ريخت ت//ا حد زيادي بعيد به نظر ميرسد. سرمايهگذاران در صورت راه يافتن نامزدهاي چپگرا و راس//تگرا به دور دوم كه مخالف يورو هستند، نگران آينده ارز واحد اروپايي بودند. ي//ورو پس از اعالم نتاي//ج، 1/3 درصد صعود كرد و به 1/0866 دالر رس//يد و براي مدت كوتاه//ي تا س//طح 1/0940 دالر صع//ود كرد كه باالترين س//طح از اوايل نوامبر گذشته بود. اينكه يكي از داراييهاي امن به شمار ميرود، 2/4 درص//د در براب//ر يورو كاهش يافت و نرخ برابري ين در برابر يورو به 119/77 ين رس//يد. دالر هم با يك درصد افزايش، به 110/20 ين رسيد. والاستريت روز جمعه تحت تاثير رونمايي اصالحات مالياتي از سوي دولت دونالد ترامپ در آينده نزدي//ك، اندكي مورد حمايت قرار گرفت. به گفت//ه تحليلگران، گروه بانك//ي ،ANZ بازارها نس//بت به اينكه جزييات واقعي اين اصالحات اعالم شوند، بدبين هستند. شاخص داوجون//ز اينداس//تريال اوريج روز جمع//ه 0/15 درص//د افت كرد در حالي كه ش//اخص S&P500 به مي//زان 0/30 و ن//زدك كامپوزيت 0/11 درصد كاهش يافت. براساس گزارش رويت//رز، س//رمايهگذاران همچنين به تنشهاي ژئوپليتيكي در شبه جزيره كره چشم دوختهاند. در جديدتري//ن نش//انه از افزايش تنشها، كره ش//مالي روز يكشنبه اعالم كرده براي نشان دادن قدرت نظامي خود آماده است ناو هواپيمابر آمري//كا را غرق كن//د. در بازارهاي كاال، ه//ر اونس ط//ال براي تحويل فوري 0/8 درصد س//قوط كرد و به 1273/40 دالر رسيد. نفت بخشي از ضرر س//نگين هفته گذش//ته را جبران كرد اما قيمتها تحت تاثير رش//د تولي//د و ذخاي//ر آمريكا كه تالشهاي اوپك براي حذف مازاد عرضه در بازار جهاني را خنثي كرده است، تحت فشار قرار گرفتند. نفت برنت با 29 سنت افزايش در 52/25 دالر در هر بشكه ايستاد در حاليكه نفتخام آمريكا با 24 سنت افزايش، 49/86 دالر معامله شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.