رشد 35 واحدي شاخص

Jahan e-Sanat - - News -

در جريان معامالت روز دوشنبه نماگر بازار با رشد 35 واحدي مواجه شد و در 79 هزار و 425 واحد به تثبيت رسيد. به گزارش ملت بازار، اين روزها بازار سهام روزهاي پررونقي را سپري ميكند و با جود قرارگرفتن در محدوده اصالحي حجم و ارزش قابل توجهي از سهام شركتها ميان فعاالن بازار دادوستد ميشود اين روند باعث شده نقدينگي قابل توجهي به سمت بازار سهام كوچ كرده و چشمانداز روشني را براي بورس رقم بزند. از سويي ديگر از ابتداي سالجاري تنها يك روز منفي براي شاخص كل رقم خورده و همين امر موجب افزايش اطمينان سرمايهگذاران به اين بازار پرنوسان شده است. در همين حال معامالت روز دوشنبه بازار سهام اگرچه در دقايق ابتدايي تحت تاثير قرار گرفتن شاخص در محدوده اصالحي با افت نسبي قيمتها در اكثر صنايع همراه شد اما در ميانههاي بازار روند دادوستدها با بهبود نسبي مواجه و شاهد رشد شاخص بوديم. همانطور كه پيش از اين اشاره شده بود با وجود برخي ابهامات داخلي و خارجي بورس در شرايط مطلوبي قرار داشته و نقدينگي از ساير بازارها به سمت بورس كوچ كرده و با اين اوصاف انتظار ميرود طي روزهاي آينده چشمانداز روشني در انتظار فعاالن بازار باشد. به اين ترتيب در پايان معامالت روز دوشنبه در حالي كه نمادهاي »تاپيكو، فوالد و اخابر« به ترتيب با رشد ‪37 36،‬ و 26 واحدي بيشترين تاثير مثبت و در مقابل نمادهاي »شپنا و خودرو« با افت 33 و 28 واحدي بيشترين تاثير منفي را بر شاخص داشتند اين متغير با رش//د 35 واحدي مواجه و در 79 هزار و 426 واحد به تثبيت رسيد. شاخص كل هم وزن نيز با رشد 75 واحدي در محدوده 17 هزار و 445 واحدقرارگرفت.ارزشروزبازارسهامشركتهايبورسينيزبه133 هزار و 674 ميليارد تومان رسيد. بنابر اين گزارش، در پايان معامالت روز دوشنبه يك ميليارد و94 ميليون سهم و حقتقدم به ارزش932 ميليارد تومان در 82 هزار و 154 دفعه بين سهامداران دادوستد شد كه »خساپا« بادادوستد5/5 ميليونبرگهبيشترينحجممعامالتو»وبيمه«باارزش 9/2 ميلياردتومانبيشترينارزشمعامالتراازآنخودكردند.ازمهمترين رويدادهاي روز دوشنبه بازار سهام ميتوان به بازگشايي نمادهاي »غپينو و دعبيد« و توقف نمادهاي »سهگمت و همراه« اشاره كرد. انبوهسازان روندمعامالتروزدوشنبهنمادهايگروهانبوهسازيبعدازپشتسرگذاشتن چند روز نزولي در ميانههاي بازار به سطح حمايتي خود برخورد كرد و شاهد رونقنسبيدرروندمعامالتاكثرنمادهاياينگروهبوديم.بااينوجوددرپايان نمادهاي »ثاخت و كرمان و ثامان« با رشد قيمت مواجه شدند. بيمه نمادهاي زيرمجموعه گروه بيمه نيز روز پر عرضهاي داشتند و شاهد افت قيمت سهام اكثر شركتهاي زيرمجموعه اين گروه بوديم. در اين گروه نمادهاي »بپاس، اتكام و دانا« با رشد قيمت مواجه شدند. قنديها روند معامالت نمادهاي گروه قندي همانند چند روز اخير پررونق بود و از همان دقايق ابتدايي شاهد تشكيل صف خريد در معامالت اكثر نمادهاي زيرمجموعه اين گروه بوديم با اين وجود در دقايق پاياني »قشير و قلرست« با افزايش عرضه مواجه شدند. از مهمترين رويدادهاي اين گروه ميتوان به صحبتهاي دبير انجمن قند و شكر مبني بر اينكه دولت تعرفه واردات شكر را از 26 به 20 درصد كاهش داده است و عدم تنش در قيمت قند و شكر در بازار اشاره كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.