قول وزیر صنعت برای پیگیری مشکالت بانکی سنگکاران؛ ﺗغییﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺳﻨگ خﺎﻡ

Jahan e-Sanat - - News -

گروه صنعت- ع//دم ایفای نقش حمایت//ی دولت از فعاالن عرصه تولید، تاثیر مافیای صنعت س//نگ بر ماهیت کاری این صنع//ت، نقش تحریمها در کاهش صادرات سنگ تولیدی به خارج از کشور، تاثیر مستقیم فعالیت دالالن بر میزان سود عایدی کارخانهداران، عدم همکاریبانکهاباتولیدکنندگانووجود نرخهای باالی س//ود بانکی نمونههایی از مشکالتی اس//ت که از سوی فعاالن صنعت سنگ بروجرد به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه شد.

به تازگی محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در رأس هیاتی بلندپایه از وزارتخانه گرفته تا استانداری لرس//تان برای بازدیدی چندساعته به شهرستان بروجرد سفر کرد تا در ابتدای راه برای بازدید از طرح توس//عه شرکت زاگ//رس پوش روانه ش//هرک صنعتی شود. س//پس وزیر صنعت در بازدیدی چندساعته از واحدهای صنعتی بروجرد پ//ای گالیههای فعاالن ح//وزه تولید و صنعت س//نگ استان لرستان نشست و به برخی از انتقادات و مشکالت آنان پاسخ داد.

اعطایتسهیالتارزیازمحل صندوق توسعه ملی

نعمتزاده در واکنش به گالیههایی همچون رواج داللیگری در بازار خرید س//نگ، تسهیالت با سود باال، تعطیلی 110 سنگبری بروجرد درنتیجه رکود مسکن، بیاعتباری صنعت سنگ کشور و ناتوانی مدیران این صنعت در پرداخت معوقات بانکی، قول داد مشکالت اعطای تسهیالت بانکی در جلسه هفته آینده تهران را پیگیری کند.

وزی//ر صنعت، مع//دن و تجارت با اش//اره به ل//زوم صدور مج//وز برخی طرحها در صندوق توسعه ملی عنوان ک//رد: هفته آینده در ته//ران بهاتفاق بانکها و صندوق توسعه ملی جلسهای به این منظور و در جهت نوس//ازی و بهسازی صنایع برگزار میشود.

وی با اش//اره به جلسه با تعدادی از نمایندگان سنگبریهای استان بیان کرد: در زمینه کارخانجات سنگبری و نساجی هدف ما نوسازی و توسعه این صنایع است که در راستای توسعه کار و صادرات و ایجاد پایانه صادراتی تبادلنظر شد و بهزودی در این مورد تصمیمگیری خواهد شد.

نعمتزاده قول داد مشکالت اعطای تسهیالت بانکی در جلسه هفته آینده تهران را پیگی//ری کند و تصریح کرد: برخی پروژهها همچون فوالد ازنا بهرغم دریافت تس//هیالت س//الها در دولت گذشته متوقف بود و تالشهای بسیاری برای احیای این واحدها در سطح استان و تهران انجام شد و به این منظور ترخیص اجناس باقیمانده فوالد ازنا در گمرک تصویب شد.

وزیر صنعت همچنی//ن تذکر داد عملکرد بانکها را بهپای دولت نگذارید چراکه در دولت مصوب شده بانکها ح//ق ندارند س//ود ب//االی 10 درصد دریافت کنند.

محمدرضا نعمتزاده در ادامه اظهار داش//ت: آنچه در این بازدیدها ارزیابی ش//د، همه فعالیتها رو به بهبود است و در ارتب//اط ب//ا طرح رون//ق تولید در سال گذشته ش//رایط خوبی در استان وجود داشت.

وی اف//زود: تقریبا تم//ام بانکهای دولتی و نیمهدولت//ی همکاری خوبی در ای//ن زمینه داش//تند و بهرغم اینکه بانکه//ای خصوصی در این اس//تان و دیگر استانها عملکرد ضعیفی داشتهاند امیدواریم در سال جاری آنها نیز فعالیت بیشتری داشته باشند.

صدور س/نگ خام ب/ه صالح مملكتنیست

وزیرصنعت،معدنوتجارتهمچنین با اشاره به اینکه صدور مواد و سنگ خام بهصالحمملکتنیست،گفت:رونقبازار داخلي و صادرات کم شده است، در حالي که این به نفع کشور نیست و باید جلوي این موضوع گرفته شود.

ويبااشارهبهاینکه08 تا09 میلیون مترمکعب برش سنگ در کشور داریم، اظهار داش//ت: ص//ادرات در این حوزه روبه افزایش است اما متاسفانه در حال حاضر سنگ کشور به صورت سنتي و خام از کشور صادر ميشود. وي با بیان اینکه پروژههاي کوچک مقیاسي در این حوزه سرمایهگذاري و اجرایي شده است، تصریح کرد: دلیل اینکه سنگ کشور به صورت خام صادر مي شود این است که در بازارهاي داخلي و خارجي طي یک تا دو س//ال اخیر رکود در ساختوساز داشتیم و رشد منفي بوده است.

نعمتزاده با اش//اره به اینکه صدور مواد خام و سنگ خام به صالح مملکت نیست، اظهار داش//ت: چرا ما باید بازار کاالي نهایي خارجيها باشیم.

وي با بیان اینکه رونق بازار داخلي و صادرات کم شده است و در این شرایط نباید خودمان آتشبیار معرکه باشیم و سنگ خام کشور را به خارجيها بدهیم، تصریحکرد:اگریکدالرسنگکارنشده صادر کنیم، باید یک دالر هم سنگ کار شده صادر کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه مهمترین اولویت ما در وزارتخانه تغییر فرآیند صادرات سنگ خام است، افزود: در مورد پایین آمدن نرخ ارز نیز بهتر است این موضوع را در جلسه مطرح نکنی//د چون نه در حوصله من و نه در توان دولت است.

نعم//تزاده با اش//اره به اینکه ماهم دلم//ان ميخواهد نرخ ارز پایین بیاید ولي نميش//ود، گفت: این موضوع راه خ//ودش را دارد و باید با بانکها در این زمینه صحبت کرد.

وي همچنی//ن با اش//اره به اینکه مهمتری//ن برنام//ه م//ا ایج//اد امنیت سرمایهگذاري در کش//ور است، افزود: در ای//ن زمینه یک کارگ//روه در دولت راهاندازي کردهایم و از وزیر امور اقتصادي و دارایي خواس//تهایم موانع موجود در ای//ن زمینه را شناس//ایي کند و اینکه چه مورادي به امنیت س//رمایهگذاري لطمه ميزند.

تعطیلیکارخانجاتخودروسازی از دولت قبل شروع شد

ویهمچنینبااشارهبهانعکاسبرخی مطالبدرخصوصتعطیلیکارخانههای خودروس//ازی کشور در برخی رسانهها گفت: تعطیلی این کارخانهها از هشت س//ال پیش بوده و همه اینها ناش//ی از اعمال تحریمها بوده است، حتی توقف ف//والد ازنا نیز به همین دلی//ل بوده و خوشبختانه با رفع تحریم این کارخانهها مجددا راهاندازی میشود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تعطیلی خودروسازی زاگرس بروجرد نیز خاطرنشان کرد: این شرکت با همکار مالزیایی خود اختالفاتی دارند که درصدد رفع ای//ن اختالفات و ادامه همکاریها هستیم. همچنین همزمان این شرکت با شرکتهای دیگر اروپایی و چینی در حال مذاکره است و امید است بتوانیم هرچ//ه زودتر صنعت خودروس//ازی را نهتنها به حالت قبلی بلکه با رونق بیشتر برگردانیم.

وی با اب//راز امیدواری از توس//عه و رون//ق اقتصادی در س//طح ملی اظهار داش//ت: زاگرسپوش بروج//رد اکنون فعالیت خوبی دارد که برای طرح توسعه آن پیگیریهای الزم بهمنظور اعطای تسهیالت ارزی از محل صندوق توسعه ملی انجام میشود.

نعمتزاده همچنین قول مساعد داد برای نصب و تجهیز ماشینآالت خطوط تولید نساجی بروجرد با صندوق توسعه ارزی پیگیریهای الزم را انجام دهد.

بانکهابهتعهداتقانونیخود عملنمیکنند

درادامهنشستمشترکوزیرصنعت، معدن و تجارت با فعاالن تولید و اشتغال، استاندار لرس//تان گفت: با وجود انجام اقدامات مناس//ب در سالهای گذشته اما همچن//ان واحدهای بزرگ تولیدی لرستان با مشکالتی دست و پنجه نرم کرده و باید توجه ویژهای به حل و فصل موانع پیشروی آنها شود.

هوشنگ بازوند با بیان اینکه بروجرد بخش قابل توجهی از صنایع لرستان را در خود جای داده اس//ت، به مشکالت پیش روی تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی بروجرد اش//اره و عنوان کرد: اگر چه تالشهای زیادی در راس//تای ح//ل چالشهای پی//ش روی صنعت لرستان برداشته شده است اما هنوز هم مش//کالت فراوانی وجود دارد. از سویی هماکنون ح//دود هزار تن از تجهیزات و کاالهای کارخانه فوالد ازنا در گمرک مانده و نیازمند ترخیص هستند.

بازوندتاکیدکرد:ازسوییکارخانجات بای//ر اف//الک، زاگرسپ//وش بروجرد و الستیکخرمآبادنیازمندتوجهمسووالن هستند، همچنین کارخانجات کاشی بروجرد شامل کاشی جم و سامان کاشی با مشکالت عدیدهای روبهرواند.

وی با انتقاد از نرخ س//ود تسهیالت دریافتی از سوی بانکها افزود: بانکها در حس//اب و کتابه//ای خود طوری برنامهریزی میکنند که نرخ س//ود 18 درصد تسهیالت پرداختی آنها در نهایت به بیست و چند درصد افزایش مییابد.

استاندار لرس//تان تصریح کرد: ارائه تس//هیالت بانکی ب//ا نرخ س//ود باال و غیرمنطقی نهتنها به رشد و رونق تولید و صنعت کمک نمیکند بلکه ش//رایط کار را برای فعاالن عرصه تولید و صنعت دشوار میکند.

بازوند همچنین خواس//تار برگزاری جلسهای مشترک بین وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک صنعت و معدن و صندوق توسعه ملی شد و گفت: باید الزاماتی تعیین ش//ود که ثمره و نتیجه آنها منجر به تس//ریع در روند فعالیت کاری س//رمایهگذاران ح//وزه تولید و صنعت گردد.

اشتغال 160 هزار نفر در صنعت سنگ

رییس انجمن سنگ ایران نیز با بیان اینکه ارزش افزوده سنگ فرآوری شده شش برابر سنگ خام است، اظهار کرد: در صنعت سنگ 160 هزار نفر مشغول هستند و 6000 واحد سنگ داریم که 30 هزار نفر تعدیل شدهاند.

غیاثوند با بیان اینکه نباید س//نگ تولیدی را به صورت خام دودستی تقدیم کرد، افزود: این صنعت را باید به سوی سنگ فرآوری شده سوق دهیم.

غیاثوند اضافه کرد: ح//دود 9000 نفر در لرس//تان در این صنعت فعالیت داشتهاند که حال بین 4000 تا 5000 نفر از آنها تعدیل شدهاند.

وی گف//ت: همچنین بیش از 30 تا 40 درصد س//نگ تولیدی ما تبدیل به ضایعاتمیشوندکهخواهشمندیمبرای آن راهکاری اندیشیده شود.

رییس انجمن س//نگ ایران تصریح کرد: باید مشکل فروش را نیز حل کنیم و پایانه ف//روش خرمآباد و چاالنچوالن تعیینتکلیفشوند.

وی ایجاد پایانههای صادراتی سنگ را از راهکارهای توسعه این بخش عنوان ک//رد و گفت: برای راهان//دازی آن باید دولت کمکهای بالعوض به واحدهای کمک کند. (CDA)راک

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.