خبری از واگذاری »آزمایش« نیست

Jahan e-Sanat - - News -

دیماه سال گذشته بود که مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعالم اینکه کارخانه آزمایش تهران تعطیل شده و ماشینآالت آن به کارخانه آزمایش مرودشت منتقل شده، عنوان کرد که ماشینآالت و تکنولوژی این کارخانه به روز نیست و باید نوسازی تجهیزات آن مدنظر قرار گیرد تا بخشخصوصی ضمنترغیبدرجهتخریداریبرنددرزمینهخریدکارخانهنیزتشویقشوداماآخرین وضعیتکارخانهآزمایشومسایلمربوطبهواگذاریاینکارخانهحاکیازآناستکهدر حالحاضرواگذاریکارخانهآزمایشدرگیرودارمسایلحقوقیاستومالکیتخصوصی این کارخانه دست و پای وزارت صنعت، معدن و تجارت را بسته است.

بر همین اساس مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازمخانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: کارخانه آزمایش در اختیار بانک ملت قرار گرفته و مالکیت آن مربوط به بخشخصوصی است که به این بانک بدهکار است.

وی ادامه داد: در حال حاضر واگذاری کارخانه آزمایش به یک بخشخصوصی دیگر با مشکالت خاصی مواجه شده و علیرغم جلسات متعددی که با مدیران و هیاتمدیره بانک ملت در جهت حل و فصل این مسایل انجام شده اما تا این لحظه موضوع واگذاری پیشنرفتهاست.

مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه وضعیت کارخانه آزمایش در فرآیند گیرودار و مذاکره با مالک قبلی این کارخانه اس//ت، بیان کرد: واحد آزمایش تهران به مرودشت شیراز منتقل شد و در تهران این کارخانه هیچگونه ماهیت تولیدی ندارد. برخی از کارگران این کارخانه بازنشسته شده و سنوات دارند.

هاشمیادامهداد:عالوهبراینحکمتوقیفماشینآالتآناخذشدهوبخشخصوصی متقاضی جدید نیز اعالم کرد که نمیخواهد اینگونه کار را ادامه دهد، بلکه حاضر است یک کارخانه جدید را خریداری کند و پس از خرید برند آزمایش خط تولید را به راه بیندازد.

وی ب//ا بی//ان اینکه در حال حاضر واگذاری کارخانه آزمایش در گیرودار مس//ایل حقوقی است، به ایسنا گفت: در صورتی مراحل نهایی این کارخانه پیش خواهد رفت که تسویهحسابهای بخشخصوصی با بانک ملت انجام شود و پس از آن با بهروزرسانی تجهیزات،تولیدمشترکمدنظرقرارگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.