صادرات7 میلیارددالرکاالوصنایعمعدنیدر59

Jahan e-Sanat - - News -

ایمیدرو-آمارهایگمرکنشانمیدهدازابتدایفروردینتاپایاناسفند س//ال گذشته، 57 میلیون و 648 هزار و 164 تن انواع محصوالت معدنی شامل محصوالت زنجیره فوالد، مس، آلومینیوم، سیمان، سرب، روی، فلزات وسنگهایگرانبها،زغالسنگوکک،انواعفرو،کروم،مولیبدن،تیتان،میکا، نیکل، آنتیموان، انواع سنگ و غیره صادر شد که میزان ارزش این محصوالت صادرشدهبیشازهفتمیلیاردبودهاست.بنابراینمیزانصادراتمحصوالت معدنیطیسال59 درمقایسهباسال49،ازنظروزنیوارزشیبهترتیب83 درصدو71 درصدرشدیافت.دراینمیانزنجیرهفوالدنیزشاهدرکوردشکنی صادراتشدودرسالگذشته،شرکتهایفوالدیبیشاز6/6 میلیونتن از تولیدات خود را روانه بازارهای هدف کردند.

به طور کلی صادرات این بخش از اقتصاد کشور، سهم44درصدی از نظر وزنی و سهم61درصدی از نظر ارزشی از کل تجارت خارجی را به دست آورد. بیشترینصادراتازنظرارزشی،مربوطبهزنجیرهفوالدوصنایعپاییندستی با دو میلیارد 699و میلیون دالر و کمترین میزان مربوط به آنتیموان بوده است.همچنین طی سال گذشته بیش از 6/6 میلیون تن فوالد صادر شد که چنین رقمی در تاریخ صادرات کشور بیسابقه است. کاهش واردات در بخش واردات، پنج میلیون و 892 هزار و 591 تن انواع محصوالت معدنی به ارزش سه میلیارد و 743 میلیون دالر وارد کشور شد که در مقایسه با مدتمشابهسال49 ازنظروزنیوارزشیبهترتیب62 درصدو71 درصد کاهشنشانمیدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.