پیشبینیافتقیمتسنگآهن

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا-طبقپیشبینییکبانکاسترالیاییکهصحیحترینپیشبینی قیمت را داشته است، سنگآهن تحتتاثیر افزایش عرضه در سال میالدی آیندهبهپایین05 دالردرهرتنعقبنشینیخواهدکرد.بهگفتهجاستین اسمیرک، اقتصاددان ارشد وستپک، متوسط قیمت این ماده خام فوالدسازی در سهماهه سوم به 62 دالر و در سهماهه پایانی به 59 دالر بالغ میشود و درسال8102 بهرکوردپایین14 دالرسقوطمیکند.طبقآماربلومبرگ، وستپک بانکینگ در پیشبینی قیمت در سهماهه نخست سال میالدی جاری در رتبه نخست قرار گرفت.در این میان سنگ آهن هفته گذشته که سرمایهگذاران به ارزیابی وضعیت اقتصادی چین از جمله تولید فوالد این کشور در برابر دورنمای عرضه رو به رشد پرداختند، به پایینترین حد در شش ماه گذشته سقوط کرد. معدنکاران بزرگ سنگ آهن شامل شرکت واله برزیل ظرفیت تولیدشان را افزایش داده و فروش دریابرد را باال بردهاند در حالی که همزمان تولید معدنکاران در چین احیا ش//ده و در نتیجه افزایش قابل مالحظهای در عرضه سنگ آهن چینی وجود داشته است. اسمیرک در مصاحبه با بلومبرگ گفت: همچنان که میزان عرضه افزایش یافته و قیمتها عقبنشینی میکنند، معاملهگران به فروش ذخایرشان اقدام میکنند؛ در نتیجه قیمتها در روند نزولی قرار میگیرند. همچنین یکی از دالیل عنوان شده از سوی کسانی که دورنمای ضعیفتری برای قیمت سنگ آهن متصور هستند، احتمال افزایش عرضه از سوی معادن در چین و سایر کشورهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.