قوانینکارگرینیازمندبازنگری

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- در حال حاضر موضوع امنیت شغلی، معیشت و حقوق کارگران و ایمنی و حفاظت در کارگاهها باید مورد توجه جدی قرار گیرد و نباید حقوق این قش//ر تضییع شود. در همین خصوص دبیرکل خانه کارگر گفت: قوانین حوزه کارگری در کشور نیازمند بازنگری و اتخاذ رویکرد حمایتگرایانه در این قوانین نسبت به کارگران است. علیرضا محجوب اف//زود: اعتراضات کارگری به هیچ عن//وان به معنای وجود خصومت و دش//منی با کارفرمایان نیست بلکه قشر کارگر تنها میخواهند حق و حقوق آنان اس//تیفا شود و اگر اعتراض میکنند در راستای جلوگیری از تضییع حق آنها است.

رییس کنفدراسیون کارگری مجلس شورای اسالمی بیان کرد: در حال حاضر تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور به دلیل خصوصی ناصحیح با مشکالت متعدد مواجه شدهاند که تبعات این مشکالت شامل حال کارگران آنها شده است.

وی ادامه داد: کمیس//یون اجتماعی مجلس اخیرا در رابطه با قانون کار جلس//اتی تش//کیل داده و قوانین این حوزه را مورد بررس//ی قرار داد که امیدواریم مس//ووالن مربوطه هر چه س//ریع تر به این مس//ایل رسیدگی کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.