سردبير سابق مجله »كايهدوسينما« در مراسم بزرگداشت سينماگر بزرگ ايران: کیارستمی » استاد« بود

Jahan e-Sanat - - News - ترینها

در آخرين روز از مراسم بزرگداشت كيارستمي، سيفاهلل صمديان رفتن كيارستمي را آغازي بر روشنيها دانست و ميشل فرودون، سردبير سابق »كايهدوسينما«اورا»استاد«بهمعنايواقعيكلمه دانست كه بايد كوشيد تا فضاي كاري و فكري او را هرچهبهتربهديگرانشناساند.

آخرين مراسم بزرگداشت عباس كيارستمي با حضور چهرههايي همچون ژان ميشل فرودون، گادفري چشاير، اكبر عالمي، احمد طاهري، نگار اس//كندرفر، همايون ارشادي، محمدرضا دلپاك، محس//ن راس//تاني ...و در پرديس چارسو برگزار شد. در اين مراسم كه با عنوان »آموزش سينماي كيارستميدرداخلوخارج«برگزارشد،فيلمهاي ساخته شده در كارگاههاي فيلمسازي كيارستمي در داخل و خارج كشور و همينطور فيلمي كوتاه از عباس كيارستمي به نمايش در آمد.

در اين مراسم فيلمهايي از كارگاه فيلمسازي او در اي//ران با موضوعات فرش، باد، در و درخت و همينطور ده فيلم كوتاه يك دقيقهاي از حس و حال دانشجويان كيارستمي پس از درگذشت او به روي پرده رفت.

فيلمهاي مربوط به كارگاههاي فيلمس//ازي كيارستميدرخارجكشورنيزآثاريكوتاهبودندكه در بارسلونا، كوبا و كلمبيا ساخته شده است.

كيارس/تمي، روزنهاي به زيباييها در جهان خشن امروز

در ابتداي اين مراس//م سيف اهلل صمديان در توضيحاتيكوتاهگفت:اميدوارمرفتنكيارستمي، آغازي بر روشنيهايي باشد كه در اينجا شاهدش هس//تيم؛ و روز پاياني اين مراسم، آغازي باشد بر بزرگداشتهاي گسترده و پي در پي با دقت باال براي رسيدن به هوا و فكري كه كيارستمي در اين جهان خاكي داشت.

پ//س از آن نگار اس//كندرفر ك//ه در برگزاري وركش//اپهاي داخ//ل كش//ور با كيارس//تمي همكاري داشته است، مطرح كرد: خوشحالم كه به بهانه مراسم امروز، شاهد حضور شاگردان عباس كيارس//تميدراينجاهستيم.ماحدود11 سال پيش با كيارستمي كارگاههايي برگزار كرديم كه در آن فيلمهاي زيادي با موضوع آب، فرش، صدا، باد و.. ساخته شد. آموزگار بودن كيارستمي ربطي به كالسهاي فيلمسازي او نداشت؛ كيارستمي براي بسياري افراد در جهان آموزگار خوبي بود. در جهان پر از خشم و خشونت كنوني، نام كيارستمي روزنهاي است به جهاني كه در آن بتوان به زيباييها نگاه كرد. خوشحالم در زمانهاي زندگي كردم كه كيارستميميزيست.

پيغام اسكورسيزي و امير نادري براي تولدكيارستمي

اسكندرفرادامهداد:عالقهاونسبتبهشاگردانش وصفناش//دني بود؛ سال گذش//ته و در حالي كه كيارستمي در بستر بيماري بود، طبق برنامهاي از پيش تنظيم ش//ده با تعدادي از ش//اگردانش براي حضور در وركشاپهايي راهي آمريكا بوديم. كيارستمي با وجود شرايط سخت بيماري تماس گرفت و پيگير كارهاي شاگردانش بود. روزي كه در آنجا با مارتين اسكورسيزي برنامه داشتيم، روز تولد عباس كيارستمي بود و امير نادري نيز آنجا حضور داشت.هردوآنهابرايتولدكيارستميپياميدادند و از او خواستند كه »بلند شو و به كار ادامه بده كه كارهاي زيادي مانده است.«

اس//كندرفر در پايان گفت: كيارستمي فقط ميخواس//ت كار كند و ش//اگردان او نيز بايد كار كنند. ش//اگردانش در كن//ار فيلمها، عكسها و كتابهاي//ش، در واقع آثار زن//ده بهجا مانده از او هس//تند كه ميتوانن//د راه او را ادامه دهند. آنها پسازسفرابديكيارستمي،حدود75 فيلميك دقيقهاي ساختند كه از ميان آنها به تماشاي 10 فيلممينشينيم.

در ادامه برنامه استفانيا بونت و احمد طاهري كه مسوول برگزاري وركشاپهاي كيارستمي در كشورهاي اسپانيولي زبان بودهاند، براي مهمانان سخنگفتند.

بونت ضمن ابراز رضايت از حضور در مراس//م بزرگداشت كيارس//تمي در ايران گفت: بودن در اينجا حسي مانند بودن در يكي از فيلمهاي عباس

كوچكتري//ن، پرخوانندهتري//ن، گرانقيمتتري//ن و اس//رارآميزترين كت//اب جهان را ب//ا خواندن اي//ن گزارش بشناسيد.

سازمانيونسكو32 آوريلرابهعنوان»روزجهانيكتاب« نامگذاري كرده است. اين روزها كتابها ديگر مانند گذشته تنها به عنوان ابزار ارتباطي انسانها و راهي براي انتقال افكار شناخته نميشوند. آنها همچنين به عنوان نماد و آثار هنري در مجموعههاي گرانقيمت كلكسيونرها به چشم ميخورند. استفاده از نس//خههاي ديجيتالي نيز روزبهروز افزايش پيدا ميكن//د و خطر فراموش ش//دن، كتابهاي چاپي را تهديد ميكند.

سازمان يونسكو در سال 1995 براي حمايت از كتابهاي چاپي روز 23 آوريل را به نام »روز جهاني كتاب« نامگذاري كرد. تاريخچه 23 آوريل به سنتي اسپانيايي برميگردد؛ در اين روز »سنت جورج« در منطقه كاتالونيا، كتاب و شاخهاي رز به ديگران هديه ميداد.

23 آوريل همچنين سالروز درگذشت »ويليام شكسپير« و »ميگوئل دو سروانتس« دو تن از بزرگترين چهرههاي ادبي جهان اس//ت. »دويچه وله« به همين مناسبت هشت كتاب ركورددار جهان را معرفي كرده است. گرانقيمتترينكتابجهان زماني كه كتاب »قوانين آروندل« لئوناردو داوينچي در سال 1994 در حراجي »كريستي« نيويورك به فروش گذاشته شد، پيشبيني ميشد قيمت اين اثر حداقل عددي هفترقمي باشد. در پايان حراجي اين كتاب به قيمت 30 ميليون و 800 هزار دالر چوب حراج خورد. خريدار اين كتاب ثروتمندترين مرد جهان يعني »بيل گيتس« بود.

»قوانين آروندل« مجموعه يادداش//تهايي اس//ت كه لئوناردو داوينچي بين س//الهاي 1480 و 1518 نوش//ته اس//ت. اين كتاب ش//امل چندين رس//اله مختلف درباره موضوعاتي چون مكانيك يا هندسه ميشود. نام اين كتاب برگرفت//ه از »ارل آروندل« فردي اس//ت كه آن را در دهه 1630 در اسپانيا پيدا كرد. كيارستميدارد.همكاريمنباكيارستميازطريق احمد طاهري شكل گرفت كه در واقع سفير خوب سينماي ايران در آن سوي جهان است. در سال 2014 نخستين وركشاپ خود را برگزار كرديم. زماني كه كيارستمي را به كلمبيا دعوت كرديم، ش//گفتزده شدم كه چقدر راحت پيشنهاد ما را پذيرفت.مانيزتمامسعيخودراكرديمكهمقدمات كار را به خوبي فراهم كرده و جمعي بينالمللي را در كلمبيا گردهم آوريم.

او اضاف//ه كرد: مح//ل برگزاري وركش//اپ كيارستمي، دانشگاه بوگوتا بود و در حالي كه افراد براي انتخاب موضوع فيلم چيزهايي مثل كافه، بار و.. را پيشنهاد ميدادند، كيارستمي همان دانشگاه را به عنوان موضوع فيلمسازي انتخاب كرد. همه از س//اختار وركشاپهاي او خبر داريم، در اينجا دوست دارم از بخشندگي و دست و دل بازي او در تمامي دورههاي آموزشي بگويم. در وركشاپهاي او افرادي از تمام نقاط دنيا حضور پيدا ميكردند، آنهم در سرزميني كه براي آنها ناشناخته بود و آنجا بود كه دست به كار كشف دنياي اطراف خود ميشدند. گاهي شاهد حضور 50 هنرآموز بوديم و كيارس//تمي در هيچ موردي همراهي خود را از آنها دريغ نميكرد؛ عباس كيارس//تمي همچون بذري بود كه در آنجا كاش//ته ميشد و ميوههاي قديميترينكتابچاپشدهجهان ش//ش قرن پيش از اينكه »گوتنبرگ« انجيل را به چاپ برساند، در سال 868 پس از ميالد يك تكنيك چاپ ديگر در چين اختراع شده بود. نسخه چيني »الماس سوترا« در واقع لقب قديميترين كتاب چاپي جهان را يدك ميكش//د. اين كتاب دربردارنده گفتوگوهايي بين بودا و يكي از شاگردانش است. حروف و تصاوير اين كتاب روي ورقههايي از چوب حك و رنگ شده و سپس به كاغذ انتقال داده شدهاند. كوچكترينكتابجهان ميتوانيدآنراببينيد؟كوچكترينكتابجهان57/0 در 0/74 ميليمتر است. اين كتاب كه »گلهاي فصول« نام دارد، درژاپنتوليدشدهوشامل22 صفحهاست.تصاويربسيارريزي از گلها به همراه نام آنها در ابعاد 0/01 ميليمتر در اين كتاب چاپ شده است. »توپان«، ناشر اين كتاب از تكنيكهايي كه در چاپ اسكناس به كار ميرود براي خلق اين كتاب كوچك استفاده كرده است. پرمخاطبترينكتابجهان انجيل پرمخاطبترين كتاب جهان است. تعداد نسخههاي موجود كتاب مقدس مس//يحيان را تنها ميتوان به صورت تقريب//ي تخمين زد اما با اين حال كتاب ركوردهاي جهاني او همان شاگرداني بودند كه در تمام دنياي هنري پراكنده شدهاند.

طاهرينيزكهبهعنوانمترجمدروركشاپهاي كيارستمي او را همراهي كرده، در سخناني كوتاه گفت: عباس كيارستمي در وركشاپهاي خارج از كشور، خود نيز براساس موضوع وركشاپ فيلم ميس//اخت. امروز فيلمي پنج دقيقهاي به اسم »دوستمنكجاست«راباهمميبينيمكهتوسط كيارستمي در مورسيا ساخته شده است.

هديه ژان ميشل فرودون براي عباس كيارستمي

پ//س از نماي//ش فيلم كوتاه »دوس//ت من كجاست«، ژان ميش//ل فرودون سردبير سابق »كايهدوس//ينما« دقايقي براي حاضران سخن گفت. فرودون كه تحت تاثير فيلم پخش شده از كيارس//تمي قرار گرفته بود، گفت: از ش//ما متشكرم و حضور در مراسم يادبود كيارستمي را مايه افتخار خود ميدانم. فيلمي كه دقايقي قبل از عباس كيارستمي ديديم، يك شاهكار بود. كش//ف اين فيلم كوتاه مرا تحت تاثير قرار داده است؛ آن را راهي بسيار موثر براي فهم سبك كار كيارستمي و رابطهاش با واقعيت جهان ميدانم. در همين فيلم كوتاه عناصر اراده، شانس و اتفاق را يكجا كنار هم ميبينيم. گينس نوشته اس//ت كه تعداد انجيلهاي موجود در جهان بي//ن دو ميليارد و 500 ميليون تا پنج ميليارد جلد اس//ت. براس//اس گزارش انجمن انجيل جهان، س//االنه 20 ميليون انجيل به چاپ ميرسد. اين كتاب تاكنون به بيش از 2500 زبان ترجمه شده است. پرمخاطبترينرمانجهان »دنكيشوت«شاهكارادبيميگوئلدوسروانتسطي004 سال گذشته الهامبخش هنرمندان بسياري همچون ريچارد اشتراوس موسيقيدان و پابلو پيكاسو نقاش بزرگ اسپانيايي و خالق سبك كوبيسم بوده است. ماجراهاي شواليهاي نغزگويي به نام »دون كيشوت« و همراه او »سانچو پانزا« تاكنون 500 ميليون بار تجديد چاپ ش//ده اس//ت اين در حالي است كه تمام هفت جلد رمانه//اي »هري پاتر« 400 ميليون جلد فروش داشتهاند. طوالنيترينكتابجهان مجموعه كامل »داستانهاي خانم مارپل« نوشته »آگاتا كريس//تي« 32 س//انتيمتر قطر دارند و وزن آنها به هش//ت كيلوگرم ميرسد. داستانهاي كارآگاهي »كريستي« در كل 4032 صفحه هستند و در آنها 32 مورد دزدي، قتل و ديگر جرمها اتفاق ميافتد.

فرودون ادامه داد: ما به كمك دوستانمان در بريتانيا، هندوستان، ايتاليا و فرانسه هديهاي براي عباس كيارس//تمي داريم ك//ه از امروز در فضاي مجازي در دس//ترس همگان قرار گرفته اس//ت؛ مجموعهاي از تصاوير و آثار براي درك هرچه بهتر سبك كار و تفكر كيارستمي. همانطور كه خود او بارها گفته بايد كار كرد، ما نيز بايد بكوشيم فضاي كاري و فكري او را هرچه بهتر بشناسيم و اين كاري است كه كماكان ناتمام است.

كيارس/تمي به معن/اي واقع/ي كلمه »استاد« بود

اين منتقد سينمايي اضافه كرد: من اين افتخار را داشتم كه در بس//ياري از وركشاپهاي او در كره، ژاپن، آلمان و.. حضور داشته و شاهد ارتباط او با ش//اگردانش باش//م. بايد بگويم براي عباس كيارستمي ارتباط با جوانان و انتقال تجربياتش به اندازه ساخت فيلم اهميت داشت. بهترين خاطره من از وركش//اپهاي او كه شايد بهترين خاطره خود او نيز باشد، وركشاپي بود كه او طي چهار روز در جنوب غرب فرانسه براي بچههاي هشت-نه ساله برگزار كرد.

فرودون در پايان گفت: كيارستمي يك معلم يا پروفسور به معناي كالسيك كلمه نبود، آسياييها تعبير »استاد« را براي كسي به كار ميگيرند كه گس//تره روحاني و فكري ش//اگردانش را وسعت ميدهد. »استاد« به شاگردانش كمك ميكند تا خود به توانايي درك معاني دست يابند، در عوض اينكه معاني را با نگاهي باال به پايين به آنها بياموزد. كيارس//تمي به معناي واقعي كلمه »استاد« بود. روش كار كيارستمي در مقام فيلمساز و در مقام معلموركشاپهاازنظرارتباطباديگرانوجهانيكه در آن ميزيست، تفاوتي نداشت. او در فيلمهايش چشمهاي ما را به جهان ميگشود و در وركشاپها با دانشجويان، بچهها و.. همينطور كار ميكرد. در يك كالم بايد بگويم براي كيارستمي آزادي و قوت بخشيدن به ديگران اهميت داشت.

كيارس/تمي را نميت/وان ب/ه ديگران درس داد

در بخش بعدي برنامه فائزه عزيزخاني، علي كري//م، نويد دان//ش و علي يحياي//ي به عنوان ش//اگردان كيارستمي كه موفق به ساخت فيلم بلند و اكران عمومي آن ش//دهاند، دقايقي كوتاه براي حاضران س//خن گفتند. بخش كوتاهي از فيلم هر يك از آنها نيز براي حاضران در س//الن به نمايش در آمد. در پايان اين مراسم صمديان گفت: عباس كيارستمي همواره با ماست؛ براي اتصال به او به برگزاري چنين مراسمي هم نيازي نيست. كيارستمي را نميتوان به ديگران درس داد و آموخت. در اينجا بر آن چيزي تاكيد ميكنم كه خود او تاكيد داشت؛ اين گفته آندره كرتژ عكاس مجارستاني كه »اكثر افراد نگاه ميكنند اما اندك كساني قادر به ديدن هستند.« اسرارآميزترينكتابجهان وقتي درباره دستنوش//ته »وينيچ« صحبت ميشود، محقق//ان به هيج//ان ميآيند. اين دستنوش//ته به زباني نوشته ش//ده كه هيچكس آن را بلد نيست. در اين كتاب تصاوي//ر كنجكاوبرانگي//زي همچ//ون گونهه//اي گياهي ناشناس با مجموعهاي از نيقلمها كشيده شدهاند. قدمت اين كتاب به ق//رن پانزدهم برميگردد و زماني متعلق به پادشاه »رادولف دوم« بوده است. برخي معتقدند اين كتاب خاصيت جادويي دارد.

اين كتاب به نام »ويلفريد ووينيچ« كه اولينبار آن را در سال2191 معرفيكرد،نامگذاريشدهاست.ايندستنوشته در مجموعهاي از كتابهايي بود كه به فرقه يسوعين ايتاليا تعلق داش//ت و »ووينيچ« آنها را در س//ال 1912 در معرض ديد عموم قرار داد.

گمانهزنيهاي بس//ياري درباره موضوع و نويس//نده اين دستنوشتهها وجود داد. مدتها تصور ميشد اين اثري است از »راجر بيكن«، راهب قرن سيزدهم انگليسي وابسته به فرقه فرانسيس مقدس كه عالقهاش به كيمياگري و جادوگري او را به زندان كشاند. اما اين نظريه وقتي رد شد كه آزمايشهاي كربننشاندادتاريخنگارشاينكتاببين04041 1438ات ميالدي است. برخي هم معتقدند »لئوناردو داوينچي« نابغه و هنرمند بزرگ ايتاليايي، اين كدها را براي فرار از دادگاه تفتيش عقايد نوشته و يا اينكه بيگانگان فضايي پيش از ترك زمين اين كتاب را جا گذاشتهاند. پركارتريننويسندهجهان الفايترونالدهاباردكهبيشتربهعنوانپدرمكتبعلمگرايي شناخته ميشود، نويسندهاي است كه بيشترين تعداد كتاب به چاپرسيده در جهان را دارد. كتاب ركوردهاي جهاني گينس تعداد آثار ال رون هابارد را 1084 جلد برش//مرده اس//ت. او همچنين ركورد بيشترين تعداد كتابهاي صوتي در جهان را نيز در دست دارد. نويسنده آمريكايي ژانر علمي- تخيلي با نوشتن رمانهاي عامهپسند كار خود را شروع كرد اما پس از آن به نگارش آثار غيرداس//تاني براي موسس//ه علمگرايي روي آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.