حراج شاهكارهاي ايراني در »ساتبي« لندن

Jahan e-Sanat - - News -

آثار چند تن از هنرمندان ايراني در حراجي »هنر قرن بيستم/ خاورميانه« ساتبي به فروش گذاشته ميشود.

به گزارش »رولينگ اس//تونز« حراجي »ساتبي« پس از تجربه موفق سال 2016 ك//ه در آن آث//اري از هنرمندان عرب، ايراني و تركيهاي به قيمتي فراتر از آنچه پيشبيني شده بود به فروش رسيد، بار ديگر دست به عرضه كارهاي هنرمنداني از منطقه خاورميانه زده است.

در اين حراجي كارهايي از »سهراب سپهري«، »منوچهر يكتايي«، »بهمن محصص«، »جعفر روحبخش«، »منير فرمانفرماييان« و ... با قيمتهاي باال چوب حراج ميخورد.

يكي از نادرترين نقاش//يهاي اين حراجي اثري از »فخرالنسا زيد« نقاش برجس//ته اردني اس//ت كه از س//ال 1957 ب//راي اولين ب//ار در يك حراجي عرضه ميشود.

ي//ك اث//ر از »بهمن محصص« نيز كه تاكنون در دس//ت يك مجموعهدار آمريكايي بوده، بين 280 تا 380 هزار دالر به فروش گذاشته ميشود. اين تابلو و قطعه شيشه »مثلث اميد« از »فرمانفرماييان« جزو گرانقيمتترين كارهاي حراجي ساتبي هستند.

قيمتنقاشيبينامسهرابسپهريبين82 تا53 هزاردالروكار»يكتايي« بين 50 تا 60 هزار دالر تخمين زده شده است.

در اين مجموعه 60 اثر از هنرمندان ايراني به فروش گذاش//ته ميشود كه عبارتند از:

»ركوييم آمنيبوس )مرگ مارتين لوتر كينگ(« از بهمن محصص- 280 تا 380 هزار دالر/ »مثلث اميد« اثر منير فرمانفرماييان- 100 تا 120 هزار دالر/ اث//ر بينام از منوچهر يكتايي- 50 تا 60 هزار دالر/ اثر بينام از مجموعه »تنه درخت« سهراب سپهري- 28 تا 35 هزار دالر/ اثر بينام اثر بهجت صدر- قيمت 25 تا 35 هزار دالر/ »اللم+اللم« اثر حسين زندهرودي- قيمت 28 تا 35 هزار دالر/ اث//ر بينام از جعفر روحبخش- 20 تا 30 هزار دالر/ اثر بينام از منوچهر يكتايي- 18 تا 25 هزار دالر/ »بازي با واقعيت« اثر بهجت صدر- قيمت 18 تا 25 هزار دالر/ اثر بينام )آبستره( اثر منوچهر يكتايي- 15 تا 20 هزار دالر/ اثر بينام از سهراب سپهري- 6 تا 8 هزار دالر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.