درخواست آذربايجان براي ثبت مشترك »كمانچه« پذيرفته شد

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- مديركل دفتر ثبت آثار فرهنگي و تاريخي گفت: درخواس//ت آذربايجان براي پيوس//تن به پرونده ثبت جهاني كمانچه پذيرفته شده اس//ت. فرهاد نظري گفت: پس از ارس//ال پرونده ثبت ملي كمانچه در فهرست ميراث ناملموس توسط ايران به سازمان يونسكو، كشور آذربايجان درخواست داد كه چون آنها هم داراي ساز كمانچه هستند، اين پرونده به صورت مشترك بين ايران و آذربايجان به ثبت برسد ما هم اين پيشنهاد را پذيرفتيم.اوگفت:سالگذشتهنيزآذربايجانپروندهفرهنگپختنانهاي نازك را تهيه كرده بود و ما درخواست پيوستن به اين پرونده را داشتيم و آنها پذيرفتند، به اين ترتيب باب جديدي با كشورهاي همسايه باز شده و ما هم عالقهمند هستيم كه به اين پروندههاي مشترك بپيونديم.

نظري با اشاره به اينكه طبق اعالم يونسكو هر كشوري تنها ميتواند در سال يك پرونده در حوزه ميراث ناملموس به ثبت برساند، گفت: پيشنهاد كشور آذربايجان يك فرصت پيش روي ما ميآورد چون پروندههاي ثبتي مشترك سهميهاي را در يونسكو براي كشورها اشغال نميكند، يعني با اعالم ضوابط جديد يونسكو، امسال ميتوانيم هم يك پرونده مستقل ثبت كنيم و هم يك پرونده مشترك. به اين ترتيب سهميه امسال ايران براي ثبت چوگان آزاد ش//د و ما ميتوانيم امسال پرونده چوگان را به صورت پرونده مستقل و ملي به نام ايران ثبت كنيم و در كنارش پرونده كمانچه را با همكاري آذربايجان به ثبت برسانيم.

مديركل دفتر ثبت ميراث تاريخي و فرهنگي بيان كرد: هنر نواختن و ساختن كمانچه به صورت مشترك با آذربايجان ثبت ميشود و اگر كشور ديگري درخواست پيوستن به اين پرونده را نيز داشت، ميتواند در سالهاي بعد به اين پرونده ملحق شود. كشور آذربايجان نيز مانند ايران ساز كمانچه و كمانچهنوازان خوبي دارد اما آنها تنها يك نوع كمانچه دارند و ايران چهار نوع كمانچه را در پرونده معرفي كرده است. به اين ترتيب در سال 2017 پرونده »چوگان؛ بازي س//وار بر اسب همراه با روايتگري و موسيقي« به صورت مستقل و ملي و پرونده »هنر ساختن و نواختن كمانچه« به صورت مشترك با آذربايجان به ثبت جهاني ميرسد.

او اضافه كرد: امس//ال در بخش ميراث تاريخي يونسكو پرونده بافت تاريخي يزد به ثبت جهاني ميرسد اما در بخش ميراث طبيعي امسال پروندهاي به نام ايران ثبت نميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.