انتشار عكس سيدمحمد خاتمي در نشريات دانشجويي منع قانوني ندارد

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- نماينده مردم تهران در نشست خبری با نمايندگان نشريات دانشجويی كشور تاكيد كرد: بسياري از نشريات تنها به دليل نام بردن از خاتمي بسته شدند ما گفتيم نهادهاي خارج دانشگاه حق دخالت ندارند، ثانيا محتوايي كه روي آن دست گذاشتند محتواي قانوني ندارد و انتشار عكس هيچ كس//ي منع قانوني ندارد چه برس//د به س//يد بزرگوار ما كه رييسجمهور كشور هم بوده است.

صادقي ادامه داد: ما گفتيم بسياري از نشريات تنها به دليل نام بردن از خاتمي بس//ته ش//دند، ما گفتيم نهادهاي خارج دانشگاه حق دخالت ندارند، ثانيا محتوايي كه روي آن دست گذاشتند محتواي قانوني ندارد و انتشار عكس هيچكسي منع قانوني ندارد چه برسد به سيد بزرگوار ما كه رييسجمهور كشور هم بوده است. هفته گذشته جلسه ديگري برگزار شد درباره لغو سخنراني آقاي مطهري و معلوم شد وزير دادگستري كار خاصي نكرده است.

صادقي گفت: ما از آقاي پورمحمدي پرس//يديم آيا به شما به عنوان وزير بحث منعالتصويري ابالغ شده است، ايشان پاسخي نداشت و معلوم شد چنين چيزي نبوده است. قرار شد اين مساله در صحن مطرح شود. آق//اي زاهدي هم گفت از قول من بگوييد ما در چارچوب قانون حامي شما هستيم اگر خط قرمزها را رعايت كنيد. به او گفتم خط قرمز چيست به اين نتيجه رسيديم كه قانون اساسي است. خط قرمز تعريف نشده و غيرشفاف نميتواند مبناي برقراري نظم باشد. آقاي زاهدي گفت بگوييد ما صرفنظر از گرايشهاي سياسي از شما حمايت ميكنيم.

صادقي با تاكيد بر اينكه همه بايد تابع قانون باشند، گفت: كسي كه خ//ود را براي عرصه پرخطر آماده ميكند بايد تبعات آن را بپذيرد. من كار نمايندگي مجلس را هم براي خودم همينطور تعريف كردم. شايد ما به عنوان نماينده نتوانيم مداخلهاي در محتواي پروندهها داشته باشيم. در بحث تشكلهاي دانشجويي و اتحاديهها عليرغم زحمتهاي معاونت فرهنگي وزارت علوم، قاطعيت الزم در وزارت علوم ديده نميشود و بالطبع آن دانشگاهها هم خوب عمل نميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.