حضور 110 ناشر و مهمان خارجي در نمايشگاه كتاب تهران

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-مديركلمجامع،تشكلهاوفعاليتهايفرهنگيوزارتفرهنگ و ارشاد اسالمي از حضور قطعي 110 ناشر و مهمان خارجي در سيامين نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران خبر داد.

علي فريدوني گفت: تاكنون تعداد011 درخواست صدور رواديد واصل و با پيگيريهاي به عمل آمده رواديد 108 نفر از وزارت امور خارجه اخذ شده است.

او افزود: بيشترين تعداد شركتكنندگان خارجي مربوط به كشورهاي ايتاليا، چين، لبنان و آلمان است. براساس اين گزارش، سيامين نمايشگاه كتاب تهران با ش//عار »يك كتاب بيش//تر بخوانيم« از تاريخ 13 تا 23 ارديبهشت ماه در شهر آفتاب برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.