مقابلفیلترینگمقاومتکردیم

وزیر ارتباطات با تاکید بر ضرورت توسعه فیبرنوری:

Jahan e-Sanat - - News -

گ/روه فن/اوری- فاز اول ش//بکه دسترسیبرپاییفیبرنوریبانامتانوما)تار نوری مخابرات ایران( با حضور معاون اول رییسجمهور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات توسط شرکت مخابرات ایران افتتاح شد. تانوما سرویسFTTB/H به معنی فیبرنوری تا ساختمان یا خانه اس//ت. با افتتاح این سرویس اماکن 8 استان کشور از امکان سرعت دسترسی ب//ه اینترنت ت//ا 100 مگابیت در ثانیه بهرهمند میشوند.

این س//رویس به فن//اوری جدیدی گفته میش//ود که به جای استفاده از کابل مس//ی از فیبرن//وری برای انتقال اطالعات تا ساختمان یا محل مشتری استفاده میکند و سرویسهای ارتباطی را بر بستر دیتا با سرعت و کیفیتی بسیار باالتر از کابل نوری در اختیار مشترکان قرار میدهد.

در 8 استان مورد نظر شامل تهران با 245 هزارپورت،اصفهان58 هزارپورت، خراسان رضوی 70 هزار پورت، فارس 61 هزارپورت،خوزستان16 هزارپورت، البرز 28 هزار پورت و کرمانشاه 20 هزار پورت آماده واگذاری است .

از طریق س//رویس تانومای شرکت مخابرات سرویسهای مخابراتی شامل دیتا، اینترنت خانگی، اینترنت تجاری، اینتران//ت ،MPLS تلف//ن و تلویزیون اینترنتی و سرویسهای غیرمخابراتی از جمله سیستمهای نظارت تصویری، شبکههای کامپیوتری، آیفون تصویری هوشمند، مدیریت هوشمند ساختمان، پارکینگ هوشمند، سیستمهای صوت و پیجین//گ و آموزشه//ای از راه دور قابل ارائه است. دسترسیآزادحقمردماست محم//ود واعظی وزی//ر ارتباطات و فناوری اطالعات در مراسم بهرهبرداری از پروژه ش//بکه دسترس//ی فیبرنوری منازل با اش//اره ب//ه هدفگذاری دولت برای استفاده از تکنولوژیهای ارتباطی در اقتصاد کش//ور گفت: سیاست ما در دولت دسترس//ی آزاد به اطالعات برای مردم است و با همه فشارهایی که روی ما بوده تاکنون در این زمینه عقبنشینی نکردهایم.

وزیر ارتباطات با اشاره به ایستادگی دول//ت در برابر فیلترینگ ش//بکههای اجتماع//ی گف//ت: غی//ر از آنچ//ه که غیراخالقی و علیه امنیت کش//ور باشد سایر حقوق مربوط به ارتباطات را حق مردم میدانیم.

وی حقوق شهروندی را حق تمامی مردم اعالم کرد و گفت: قس//مت قابل توجه//ی از حقوق ش//هروندی مربوط به حوزه فن//اوری اطالعات و ارتباطات میشود و به غیر از آنچه که غیراخالقی وعلیهامنیتکشورباشدسایراینحقوق را حق مردم میدانیم.

وزیر ارتباطات با اش//اره به اینکه ما ایستادگی کردیم تا شبکههای اجتماعی بازباشندوفیلترنشوندگفت:کسانیکه تا دیروز برای خرید کانال و شبکههای اجتماعی سرمایهگذاری میکردند امروز به دنبال بستن این شبکهها هستند اما ما این شبکهها را جزو حقوق شهروندی میدانیمودربرابرفیلترینگاینشبکهها مقاومتمیکنیم.

واعظی با تاکید بر نگاه ویژه دولت به کاهششکافدیجیتالگفت:امروزتمام روستاهای دارای بیش از هشت خانوار تلفن ثابت دارند.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه رفع موانع کس//ب و کارهای نوپا و آنالین از جمله برنامهها برای ایجاد اشتغال در این حوزه است، خاطرنشان کرد: هماکنون محدودیتی برای توس//عه اش//تغال در بح//ث خدمات این حوزه وجود ندارد و بستر مناسب ایجاد شده است.

حلق/ه گمش/ده ش/بکه ملی اطالعات

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه شبکه FTTX )دسترسی بر پایه فیبرنوری( حلقه مفقوده شبکه ملی اطالعات است، گفت: فقط شرکت مخابرات و ش//رکت ایرانیاننت قادر به انجام این پروژه هستند که ایرانیاننت مش//کل س//رمایهگذار خارجی دارد و مخابرات پروژه را انجام داد.

به گفت//ه واعظی، اپراتور ایرانیاننت به دلیل محدودیتهای مالی صاحبان س//هام تاکنون امکان اجرای این پروژه را پی//دا نکردهان//د و به همین دلیل در حال جذب سرمایهگذاری خارجی برای این پروژه هستند.وی گفت: شبکه ملی اطالعات بعد از گذشت 14 سال و طبق تاکیدات برنامه چهارم، پنجم و شش//م توسعه راهاندازی ش//ده و در این بستر حلقه مفقوده، دسترسی منازل، بنگاهها و دانش//گاهها از طریق فیبرنوری بوده است.واعظی افزود: در 3/5 سال گذشته برای جلب اعتماد بخشخصوصی تالش کردیم و بخشخصوصی را همکار خود دیدیم و اعتقاد داریم بخشخصوصی در کنار بخش دولتی باید فعالیت کند و در کنار یک ریال سرمایهگذاری دولتی، سه تاچهاربرابرسرمایهگذاربخشخصوصی وارد شود.

وی اجرای این پروژه را تحول اساسی در بخ//ش دسترس//ی به ش//بکه ملی اطالعات عنوان کرد و گفت: ما به سرعت در حال پیشرفت هستیم اما برخی به دنبال این هستند که دستاوردهای دولت را تخریب کنند.

واعظی با اشاره به آماری از عملکرد دولت یازدهم در بخش ارتباطات گفت: درمدتفعالیتایندولتظرفیتشبکه انتقال نوری 11 برابر و ظرفیت پهنای باند 15 برابر ش//ده و همچنین تا پایان دولت تمامی ش//هرها از نسل 3 موبایل برخوردار میشود.

محمود واعظی اظهارداش//ت: در دو دوره قبل//ی دولت نگاه ب//ه ICT نگاه تشریفاتیبودکهدرنتیجهایننگاهحتی بحث ادغام وزارت راهوشهرسازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مطرح شد که هیچگاه نفهمیدهام چرا دولت قبل ایده ادغام این دو وزارتخانه را داشت.

11 برابری ظرفیت شبکه انتقال کشور

واعظی گفت: کسانی که تا پیش از این در این وزارتخانه مس//ئول بودند و نتوانستندشبکهملیاطالعاترابهجایی برسانند و راه بیندازند امروز میگویند راهاندازی این شبکه کار خاصی نبوده و دولت یازدهم فقط موفق شده تنها 10 درصد این پروژه را اجرایی کند.

وزیر ارتباطات با اش//اره به تحوالت صورت گرفته در حوزه فناوری اطالعات و ارتباط//ات کارنامه عملک//رد خود را تشریحکردوگفت:ظرفیتشبکهانتقال کشور11 برابرشدهو01 هزارگیگابیت ظرفیت دارد در همین حال شبکه پهن باند51 برابرشدهوبه01 هزارگیگابیت ظرفیت رسیده است.

ویادامهداد:بالغبر009 شهرکشور پوشش نسل سوم و 742 شهر پوشش نسل چهارم موبایل دارند و تا پایان دولت تمامی شهرهای کش//ور به نسل سوم موبایل مجهز میشوند.

واعظی با بیان اینکه 27 هزار روستا دارای اینترنت هستند، گفت: از ابتدای دول//ت تاکنون 19 مرکز داده توس//ط دولت راهاندازی ش//د و هماکنون تعداد دیتاسنترها به بیش از 50 مرکز رسیده است.

وزیر ارتباطات راهاندازی هفت مرکز تبادل ترافیک اطالعات را از دیگر اقدامات صورت گرفته عنوان کرد و افزود: در سال 92 سه میلیون کاربر اینترنت داشتیم و هماکنونبالغبر34 میلیوننفردرکشور از اینترنت استفاده میکنند.به گفته وی سیاست دولت، سیاست توسعه است و با تمام محدودیتهایی که داشته در این حوزه تالش کرده و همواره حامی فناوری ارتباطات و اطالعات بوده است.

ای//ن تفاهمنامهها ب//ا هدف تربیت نیروی انس//انی در دانش//گاهها و بومی سازی دانش شبکه دسترسی فیبرنوری منعقد شد در همین حال تفاهمنامهای با س//ازمان نظام مهندسی کشور برای استانداردس//ازی ای//ن تکنولوژی و نیز تفاهمنامه همکاری با سندیکای صنعت مخابرات برای تولید تجهیزات مرتبط با این شبکه به امضا رسید.

افزایش س/رعت دسترسی به اینترنت تا001 مگابیت

از سوی دیگر معاون وزیر ارتباطات در این مراسم با اشاره به افتتاح فاز نخست شبکه دسترس//ی فیبرنوری در منازل گفت: با اجرای این پروژه س//رعت 50 ت//ا 100 مگابیت در ثانیه برای کاربران پیشبینی شده است.

برات قنبری گفت: این پروژه تمامی نیازهای کاربران را در کمترین زمان و بهترین کیفیت فراهم میکند.

رییس هیاتمدیره شرکت مخابرات ایران ادام//ه داد: پروژه اتصال منازل به شبکه فیبرنوری مصوب ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتیدرجهتتکمیلفازسوم شبکه ملی اطالعات است و پیشبینی میکنیم سرعت دسترسی به شبکه را از 50 تا001 مگابیتبرثانیهبرایکاربران فراهم کند.

وی ایجاد ظرفیت برای یک میلیون مش//ترک در ه//ر ش//هر را از جمل//ه ویژگیهای فاز نخست این پروژه عنوان ک//رد و اف//زود: در این زمین//ه 1200 میلیارد تومان سرمایهگذاری و دو هزار کیلومتر فیبرنوری جدید در کشور نصب شده است.

به گفته معاون وزیر ارتباطات، شرکت مخابرات موف//ق به ایجاد بیش از 100 هزار فرصت شغلی پایدار در این زمینه شده است.

وی ب//ا بی//ان اینک//ه 50 درصد از سرمایهگذاری 25 هزار میلیارد تومانی در ح//وزه فناوری اطالعات و ارتباطات توسط مخابرات انجام شده است، گفت: طبق اهداف برنامه ششم توسعه برای ارتق//ای جایگاه کش//ور در منطقه باید جای//گاه ایران 300 درصد افزایش یابد. در این زمینه تغییر نگاه، اصالح ساختار و اتخاذ رویکردهای جدید در توس//عه بخش فناوری اطالعات و ارتباطات در دستور کار قرار گرفته است. تعرفهاتصالفیبرنوریبهمنازل از س//وی دیگر مدیرعامل ش//رکت مخابرات ایران نیز در این مراسم نحوه استفاده از سرویس فیبرنوری منازل را تشریح کرد و گفت: تعرفه استفاده از این سرویسمطابقمصوبهکمیسیونتنظیم مقررات ارتباطات، تعیین شده است.

رسول سراییان با تاکید براینکه تعرفه اس//تفاده از خدمات ش//بکه دسترسی فیبرنوری، مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اس//ت، اظهار داشت:مطابقآنچهدرمصوبهکمیسیون تنظیم مق//ررات ارتباطات ب//رای نرخ دسترس//ی ب//ه اینترنت آمده اس//ت، بس//تههای تعرفهای ب//رای متقاضیان دسترسی به فیبرنوری نیز درنظر گرفته شده است.

ب//ه گزارش مه//ر، وی با بیان اینکه هماکن//ون در ارائ//ه این س//رویس در شهرهای اعالم شده، محدودیت پوشش وجود دارد اما به سرعت پوشش شبکه تکمیل میش//ود، خاطرنش//ان کرد: از زمان درخواس//ت تقاضا، در صورتی که مشترک در محدوده تحت پوشش این سرویس باشد، ظرف مدت حداکثر 48 ساعت، این سرویس برقرار میشود و آن را ارائه میکنیم.

سراییانباتاکیدبراینکهدرفازنخست شبکه دسترس//ی فیبرنوری منازل در ش//هرهای ته//ران، مش//هد، اصفهان، کرج، تبریز، ش//یراز، اهواز و کرمانشاه، راهاندازی ش//ده اس//ت، ادام//ه داد: در این مرحله ظرفیتس//ازی برای هشت ش//هر با اولویت مجمتعهای مسکونی، واحدهای تجاری، سازمانهای دولتی، دانشگاهها،بیمارستانهاومدارسصورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در محدودههای مختلف شهری این سرویس قابل ارائه است، گفت: اولویت واگذاری در تهران برای مجتمعهای تجاری و مس//کونی است و در صورتی که مشترکی پیش از این، مشترک سرویسADSL مخابرات ب//وده باش//د، ارائه س//رویس از طریق برگردان روی فیبرنوری انجام میشود و در صورتی که برای نخستین بار متقاضی بخواهدازسرویسمخابراتاستفادهکند، باید فیبرکشی انجام شود.

س//راییان گفت: سرویس دسترسی ش//بکه فیبرنوری براس//اس بستههای تعریف شده برای 50 گیگابایت مصرف با س//رعت 05مگابیت، حدود 60 هزار تومانبهصورتماهانهدرنظرگرفتهشده و برای 200 گیگابایت مصرف و سرعت 50 مگابیت، تعرفهای حدود 300 هزار تومان پیشبینی شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.