چالش جدید شرکت های فناوری

Jahan e-Sanat - - News -

آیتیای/ران- بس//یاری از کارب//ران عالقه زیادی دارن//د که برای گوشیهای گرانقیمت خود کاور محافظ تهیه کنند اما اگر صاحب گلکسی اس 8 یا گلکسی اس 8 پالس هستید، کاورهای محافظ صفحه نمایش نخرید. پرداخت 50 دالر برای تکهای پالستیک که روی صفحه نمایش میچس//بد کار چندان عاقالنهای به نظر نمیرسد. این نوع محصوالت جدیدا در بازار محبوبیت زیادی پیدا کردهاند ولی کاربرد چندانی ندارند و به نوعی کلک پول محسوب میشوند.بیشتر گوشیهایی که جدیدا به بازار آمدهاندمانندآیفون7 وگوگلپیکسل،دارایصفحهنمایشیهستندکه حاشیههای خمیده دارد و بیشتر محافظهای صفحهای در بازار وجود دارد، فقط قسمت اصلی صفحه را پوشش میدهند و حاشیهها بدون پوشش باقی میمانند. دلیل آن هم روشن است زیرا چسباندن کاور روی قسمت خمیده صفحه، ظاهر گوش//ی را چندان زیبا نمیکند همچنین کاور به صورتکاملبهصفحهنمیچسبد.شرکتهایسازندهلوازمجانبی،راههای مختلفی برای حل این مشکل پیدا کردند.

برخی از محافظهای صفحه، به گونهای طراحی شدهاند که قسمتهای کنار آنها، با حاشیههای دستگاه همرنگ است و چسب مورد استفاده فقط روی قسمتهای حاشیهای کاور وجود دارد و قسمتهایی که روی صفحه نمایش قرار میگیرند، چس//ب ندارند. این راه تا حدودی مشکل را حل کرده است اما در این شیوه، زیر صفحه نمایش حباب هوا ایجاد میشود که از حساسیت لمسی صفحه نمایش میکاهد.در حال حاضر کاورهای محافظ صفحه Zagg برایگلسکیاس8 دربازاروجوددارندکهباقیمت 50 دالر به فروش میرسد. با وجود اینکه کل این کاور شفاف است اما حبابهای هوا به راحتی زیر صفحه نمایش ایجاد میشود. بیشتر کاربرانی که بازخ//ورد خرید این محصول را اعالم کردهاند، از خرید خود ناراضی بودند و امتیاز این محصول در وبسایت ‪Best Buy‬ چندان باال نیست. اگر برای خرید محافظ صفحه همچنان مصر هستید بهتر است به نمونههای سنتیتر رجوع کنید که قطعا بسیار ارزانتر هستند. وب سایت ورایزن نوعی از کاور صفحه گلکسی اس 8 انحصاری خود را به فروش میرساند که تمام سطح صفحه نمایش گوشی را میپوشاند و بسیار ارزانتر است. ساخت یک محافظ صفحه مخصوص صفحههای نمایش با گوشههای خمیده برای بسیاری از شرکتها چالش به حساب میآید و بهتر است برای عرضه یک محصول مقرون به صرفه و کاربردی مدتی منتظر بمانید یا اصال از محافظ صفحه استفاده نکنید!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.