حمله سایبری به یکپنجم سازمانهای بریتانیا

Jahan e-Sanat - - News - از گوشه و کنار

مجرمان سایبری طی یک سال گذشته از هر پنج سازمان بریتانیایی یکی را مورد هدف قرار داده و به آن حمله کردهاند. نتایج حاصل از بررسیهای جدید نشان داد بیشتر آنها حتی پایهایترین ابزارهای امنیتی را هم در اختیار نداشتند تا از اطالعات خود محافظت کنند.

گزارش منتش//ر شده از سوی اتاق بازرگانی بریتانیا)CCB( نشان داد فقط 24 درصد سازمانهای این کشور نرمافزار امنیتی در اختیار داشتند تا بتوانند در مقابل حملههای هکری از خود دفاع کنند.

س//ازمانهای بزرگ که بیش از 100 کارمند دارند بیش//تر مورد هدف حمالت سایبری قرار گرفتند و بر اساس آمارهای منتشر شده مشخص شد 42 درصد کسب و کارهای بزرگ طی یک سال گذشته قربانی حمالت مذکور بودند که این رقم برای سازمانهای کوچک 18 درصد گزارش شد.

به گزارش همکارانسیستم، این بررسی روی 1200 کسب و کار انجام شد که حملههای س//ایبری بزرگ را تجربه کردند و از جمله آنها میتوان به یاهو، شرکت مخابرات//ی TalkTalk و پای//گاه اینترنت//ی پ//ردازش داده ‪Ashley Madison‬ اشاره کرد.

سال گذشته شرکت یاهو متوجه شد هکرها به آدرس ایمیل، شماره تلفن، تاریخ تولد، رمز عبور و در برخی موارد سواالت امنیتی رمزگذاری شده یا رمزگذاری نشده برای بیش از یک میلیارد کاربر دسترس//ی پیدا کردند که این عملیات هکری در آگوست 2013 انجام شده بود. این اتفاق سرانجام بزرگترین حمله سایبری تاریخ نام گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.