نسل جدید دوربین واقعیت مجازی

Jahan e-Sanat - - News -

مهر-یک شرکت فناوری نسل جدید دوربینهای فیلمبرداری واقعیت مجازی را س//اخته اس//ت. این دس//تگاه که از 17 دوربین تشکیل شده میتواند فیلمبرداری 360 درجه انجام دهد و بسیار سبک است.دو سال قبل گوگل یک بستر واقعیت مجازی به نامJump ساخت که با استفاده از نرم افزارهای مبتنی بر خدمت ابر و الگوریتمهای هوشمند وصلهسازی ویدئوهای063 درجه را با شیوهای ساده تهیه میکرد. همچنین با شرکت GoPro همکاری کرد تا دوربین ادیس//ه را بسازد که نخستین دستگاه مجهز به نرمافزارJump بود. اکنون به نظر میرسد این شرکت آماده تولید نسل جدید Jump است و به همین منظور با همکاری شرکتی جدید به نام ‪Yi Technology‬ دوربینی خارقالعاده س//اخته است. این دوربین 16999 دالریYiHalo نام دارد. شرکت مذکور یکی از زیرمجموعههای شیائومی است و بیشتر به ساخت دوربینهای عملیاتی و در حال حرکت مش//هور Halo.تسا در حقیقت متشکل از 17 دوربین مختلفYi4K است. این دوربین قابلیت تولید محتوای واقعیت مجازی برجسته 8K در

8K در 30fps را دارد. جالب آنکه کل این دوربین وزنی حدود 7/7 پوند دارد و در مقایسه با دوربینهای 360 درجه کنونی بسیار سبک است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.