هواپیما ابزار سیاسی دلواپسان

شايعه ناتوانی مالی در خريد بوئينگ 777 رد شد

Jahan e-Sanat - - News -

گروهحملونقل-درشرايطيكهتاسههفته ديگر قرار اس//ت چهار فروند هواپيماي ATR توسط ايراناير تحول گرفته شود، قرارداد ايران با بوئينگ موجب نگراني برخي از اقشار جامعه شده بود، از جمله اينكه اين عمل را يك تبليغ انتخاباتي و سياسي دانسته و سپس نيامدن بوئينگ را نيز به كمبود منابع مالي ربط دادند.اين در حالي است كه براساس قرارداد نخستين بوئينگ اواخر فروردين سال آينده وارد كشور ميشود.

زمان//ي ك//ه نخس//تين هواپيماها توس//ط ايرالينهاي ايران خريداري شدند، موج بسياري به راه افتاد مبني بر اينكه چرا با خريدن هواپيماي نو از نتايج برجام استفاده ميكنيم در حالي كه ميتوان با استفاده از رفع تحريمها و سرمايههاي وارد شده در راستاي ايجاد اشتغال و راههاي ديگر به وضعيت اقتصادي كشور كمك كرد.بسياري هواپيما را كاالي لوكس دانستند و اذعان كردند كه بسياري از مردم حتي فرصت سوار شدن به اين هواپيماها را پيدا نخواهند كرد.

اين مس//اله كه تحريمهاي هوايي نه مربوط به س//ال 88 ك//ه به اوايل انق//الب بازميگردد، موجب شده بود طي چهار دهه اخير هواپيماي نو وارد كشور نشود و از سوي ديگر امكان تعمير هواپيماهاي قديمي نيز وجود نداشته باشد، اين مس//اله به خودي خود امنيت م//ردم را هنگام اس//تفاده از راههاي حملونق//ل هوايي كاهش و خطر س//قوط هواپيماها را به طور فزايندهاي افزايش ميداد.

حال اگر از اين مس//اله عبور كنيم كه خريد هواپيماي نو چگونه باعث ميشود امنيت مردم هنگام استفاده از س//فر هوايي باال برود، به اين موضوع ميرسيم كه زياد شدن تعداد هواپيماهاي موجود در ايرالينها از يكسو عرضه را نسبت به تقاضا باال ميبرد و در نتيجه باعث ميشود استفاده از اين سرويس به نفع مردم كه مشتري هستند تمام شود چراكه عالوه بر پايين آمدن قيمتها باال بردن كيفيت سفر را به همراه خواهد داشت. در كن//ار اين موضوع، ايرالينهايي كه اكنون در معرض ورشكستگي قرار دارند و تنها با حمايت دولتكماكانپابرجاهستندنيزميتوانندباجذب مشتري بيشتر از ورشكستگي نجات پيدا كنند. همچنينباافزايشتعدادهواپيماوباالرفتنتقاضا براي س//فر هوايي، هم امكان سفر به كشورهاي جديدتر مهيا ميشود و هم توسعه فرودگاه امام و فرودگاههاي ش//هرهاي ديگر سهلالوصولتر خواهد شد.

با توجه به آنچه گفته شد به نظر ميرسد براي دلواپسان چرايي ضرورت خريد هواپيما اهميت ندارد، بلكه آنچه مهم است صرف مخالفت و ابراز نگراني كردن است.

افرادي كه دو س//ال قبل با امضاي توافقنامه برجام مخالف بودند و آن را بردگي غرب و آمريكا ميناميدند، هنگامي كه نخستين هواپيما توسط ايران خريداري ش//د خري//د هواپيما را بيدليل و اش//تباه دانس//ته و همان افراد امروز شكايت دارند كه چرا بوئين//گ تاكنون به ايران تحويل داده نشده است.با اين اوصاف بسيار بعيد به نظر ميرسد در صورتي كه بوئينگ نيز به ايران تحويل داده شود اين گروه راضي شوند و به دنبال بهانه تازهاي نباشند. دالیلعدمتحویلهواپيمايبوئينگ درهمينزمينهمديرعاملهواپيماييجمهوري اسالميايرانبااعالماينكهعدمورودبوئينگ777 به ايران به دليل ناتواني مالي هما نيست، موجود نبودن اين هواپيما را دليل اصلي اين امر دانست و در عين حال خبر داد كه ايراناير تا سه هفته ديگر چهار فروند از هواپيماهاي ايتيآر سفارشي خود را تحويل ميگيرد.

فرهاد پرورش گفت: طبق قرارداد ايراناير با كمپاني بوئينگ اولين فروند از سري هواپيماهاي بوئينگ 777 در اواخر فروردين ماه 97 تحويل ايران داده ميشود.

وي ادامه داد: بوئينگ اخيرا پيش//نهاد خريد ي//ك فروند هواپيمايي را كه ش//ركت )تركيش ايرالينز( از خريد آن انص//راف داده بود به ايران مطرحكردوماضمناستقبالازپيشنهادبوئينگ بررسيهاي فني و تخصصي را انجام داديم اما پس از بررسيهاي فني و اقتصادي و درست زماني كه 90 درصد موافق خريد اين هواپيما بوديم ديگر اين هواپيما موجود نبود.

مديرعامل هما در اين باره اضافه كرد: ايراناير مش//روط به موجود بودن اين هواپيما مذاكرات جديد را پذيرفت و در شرايط فعلي كه از اين نوع هواپيما موجود نيست مذاكرات متوقف ميشود.

وي با رد اخبار برخي رسانهها در خصوص عدم تامي//ن مالي براي خريد بوئينگ 777 به عنوان دليل اصلي لغو خريد، گفت: اينكه هما نتوانسته است شرايط را براي تامين مالي اين هواپيما فراهم كند، موضوعيت ندارد.

مديرعامل هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران همچنين در خصوص آخرين وضعيت مذاكرات با لوفتهانزا به پايگاه خبري وزارت راه گفت: چندي پيش تفاهمنامهاي با لوفتهانزا در زمينه آموزش فني و عملياتي، كترينگ و اصالح ساختار شركت و همچنين همكاريهاي بازرگاني منعقد كرديم. اين تفاهمنامه در بخش بازرگاني، نماد مشترك (code-share) اخيرا به مرحله اجرا رس//يد و هماكنون در ساير بخشها مذاكرات ادامه دارد.

پرورش گفت: درحال حاضر پيشرفت خوبي براي مسايلي همچون تعمير، نگهداري، آموزش خلباني و كترينگ با لوفاتهانزا كسب كردهايم كه احتم//اال به همكاريهاي بيش//تر ما منجر خواهد شد.

پرورش همچنين با رد اخباري در خصوص تحويل هواپيماهاي ايتيآر تا يك هفته ديگر گفت: همان طور كه اعالم كرده بودم از تاريخ يك ماهه تحويل هواپيماهاي ايتيآر به ايران يك هفته گذشته بنابراين ايراناير تا سه هفته ديگر چهار فروند ايتيآر تحويل ميگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.