فروشاقساطی092 هزارواحدمسكنمهردر شهرهایزير52 هزارنفر

Jahan e-Sanat - - News -

پایگاه خبری وزارت راه- معاون مسكن شهری بنياد مسكن انقالب اسالمی با اعالم آخرين وضعيت انجام پروژههای مسكن مهر در شهرهای زير 25 هزارنفر،ازفروشاقساطی092 هزارواحدخبرداد.

جوادحقشناسدربارهآخرينوضعيتپروژههایمسكنمهردرشهرهای زير52 هزارنفركهساختبخشیازآنهابرعهدهبنيادمسكنانقالباسالمی است،گفت:سهمبنيادمسكنازپروژهمسكنمهردرشهرهایزير52 هزار نفردرمجموع743 هزارو307 واحدبودكهتاكنونعملياتاجرايی313 هزار واحد آن به پايان رسيده است.وی با بيان اينكه از اين تعداد واحد مسكن مهر،بيشاز092 هزارواحدآنبهمرحلهفروشاقساطیرسيدهاست،گفت: هماكنون دارندگان اين واحدها در حال پرداخت اقساط خود به بانك عامل هستند.معاون مسكن شهری بنياد مسكن انقالب اسالمی اظهارداشت: از باقيماندهواحدهایمسكنمهردرشهرهایزير52 هزارنفردركشوربيش ازهشتهزارواحدآنبدونمتقاضیاست،21 هزارنفرنيزباتسويهحساب از تحويل واحدهای مسكن مهر در اين شهرها منصرف شدهاند.

حقشناسيادآورشد:هماكنونساختبيشاز31 هزارواحدمسكنمهر درشهرهایزير52 هزارنفرتوسطبنيادمسكنادامهداردوتالشمیكنيمتا نيمهاولسالجاریبهپايانبرسد.معاونمسكنشهریبنيادمسكنانقالب اسالمی با اشاره به اينكه از زمان آغاز پروژه مسكن مهر در شهرهای زير52 هزار نفر در كشور، تاكنون 93 درصد اين پروژهها به پايان رسيده است، به ايرناگفت:هماكنونساخت31 هزارواحدمسكنمهردرشهرهایيادشده در دست اقدام است و تاخير در پرداخت تسهيالت و تاخير يكساله در آغاز اين پروژهها دليل عدم اتمام آن تاكنون بوده است.گفتنی است، پيش از اين عليرضاتابش،رييسبنيادمسكنانقالباسالمیبااشارهبهطرحمسكنمهر درشهرهایزير52 هزارنفراعالمكردهبود:دراينپروژهقراراستبنيادمسكن بيشاز743 هزارواحداحداثكندكهتاكنون313 هزارواحدمسكنمهربه پايانرسيدهو43 هزارواحدديگرباقیماندهكهمتقاضيان21 هزارواحدآن انصرافدادهاندوهشتهزارو004 واحدآنفاقدمتقاضیاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.