توسعههمكاريهاياقتصاديومبادالتتجاري2 كشور

در سفر ریيس هياتمدیره منطقه آزاد انزلي به اوكراین موافقت شد؛

Jahan e-Sanat - - News -

به گزارش روابط عمومي و امور بينالملل سازمان منطقه آزاد انزلي، رضا مسرور رييس هياتمديرهومديرعاملسازماندرراسهياتيبهمنظورتوسعهمناسباتوهمكاريهاي اقتصادي، تجاري و گردشگري با كشورهاي حوزه درياي سياه در كشور اوكراين حضور يافتكهدراينسفردوروزهكاريفشردهباحضوردربيشاز01 نشستوجلسهتخصصيبامسووالنعاليرتبهحوزههايزيرساختي، بندري و بازرگاني اين كشور به بحث، بررسي و تبادل نظر پرداختند. اين سفر كه در راستاي حضور فعال كشورمان در بازارهاي نزديك و منطقهاي با بهرهمندي از نقش منطقه آزاد انزلي برنامهريزي شده بود، مديرعامل سازمان و هيأت همراه در جلسات متعددي با وزير زيرساختهاي اوكراين، رييس و هيات رييسه اتاقهاي بازرگاني اوكراين، روساي بنادر اودسا و چرنومورسك، سفير ايران در اين كشور، روساي اتاق بازرگاني اودسا و همچنين رييس شوراي بازرگانان ايران و اوكراين ديدار كرده و در خصوص راهكارهاي تسهيل و توسعه مراودات تجاري، بازرگاني به گفتوگو پرداختند. لزوم بهرهبرداري از مزيتهاي مواصالتي و ترانزيتي با هدف افزايش مبادالت بازرگاني و ارتقاي سطح روابط تجاري، برقراري خط تجاري و انتقال كاال ميان مجتمع بندري كاسپين منطقه آزاد انزلي و بندر اودسا از طريق درياي سياه، بنادر باتومي و پوتي در گرجستان و باكو در جمهوري آذربايجان به منظور كاهش زمان و كم شدن هزينه حمل كاال، راهاندازي خط هوايي از اين بندر اوكرايني به فرودگاه بينالمللي رشت و در نهايت حضور يك هيات اقتصادي از اوكراين با هدف بررسي زمينههاي همكاري به ويژه سرمايهگذاري در منطقه آزاد انزلي در آينده نزديك؛ مهمترين محورهاي مذاكرات صورت گرفته طي اين سفر بود كه طرفينپيرامونپيگيرياجراياينمواردبهتوافقاوليهدستيافتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.