آزادسازي31 هزارمترمربعازاراضيمليگيالن

Jahan e-Sanat - - News -

درعملياتگشتنوروزييگانحفاظتاراضيمليادارهكلراهوشهرسازيگيالنكه از72 اسفند59 تا51 فروردين69 صورتگرفت،08631 مترمربعازاراضيملياستان گيالن به ارزش 43/520/000/000يلاير ريال با حكم قضايي يگان حفاظت اراضي ملي اداره كل راهوشهرسازي گيالن رفع تصرف شد. سرهنگ شهريار نظمي، فرمانده يگان حفاظتاراضيمليادارهكلراهوشهرسازيگيالناظهارداشت:باعنايتبهتاكيداتمقام معظمرهبريدرخصوصحفاظتوصيانتازاراضيمليومنابعطبيعي،پسازتشكيل يگان حفاظت از اراضي در اين اداره كل، بيش از گذشته در راه حفاظت از اراضي ملي و برخورد با متصرفان تالش خواهد كرد و به افراد سودجو فرصت تعرض به بيتالمال را نخواهد داد. وي گفت بيشترين رفع تصرقات در شهرهاي لنگرود و چاف چمخاله 8700اب متر مربعوبعدازآندرشهرهايسياهكل،كياشهر،فومنوآستانهانجامشد.سرهنگنظميازهمهمردمعزيزاستانخواستچنانچهقصد خريد امالك در محدوده و حريم شهرهاي سطح استان را دارند ابتدا استعالمات الزم را در اين خصوص از طريق اداره كل راهوشهرسازي بهعمل آورده و از خريد هر گونه اراضي فاقد سند مالكيت رسمي از افراد سودجو پرهيز كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.