تاكيد بر معافيت بيمه تامين اجتماعی برای بنگاههای اقتصادی

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل كشت و صنعت امين گفت: دولت برای رشد اشتغال و مقابله با بيكاری میتواند معافيت ويژه و دائمی برای بيمه تامين اجتماعی بنگاههای اقتصادی در نظر بگيرد.

عزيزاهلل امين در حاشيه بازديد اعضای كميته توليدات و صنايع تبديلی كميسيون كشاورزی، آب و محيطزيست اتاق بازرگانی اصفهان از مجتمع كشت و صنعت امين اصفهان تصريح كرد: بيمه تامين اجتماعی و قانون كار دو چالش اصلی بخش كشاورزی است كه واحدهای توليدی اين بخش را از اجرای طرحهای توسعه و اشتغالزايی نگران كرده است.

وی اف//زود: دول//ت بهجای اينكه برای پول برق كش//اورزان يارانه پرداخت كند برای بيمه تامين اجتماعی كارگران اين بخش هزينه و قيمت برق را بدون يارانه محاسبه كند.

وی ارائه تسهيالت بالعوض به كشاورزان را خطرناك توصيف كرد و گفت: تسهيالت بايد در برابر توليد و ايجاد اشتغال پرداخت شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.