زيباسازی محوطه تصفيهخانه فاضالب شمال اصفهان

Jahan e-Sanat - - News -

كاركنان بسيجی شركت آبفاي استان اصفهان در راستای تحقق منويات مقام معظم رهبری مبنی بر فعاليت جهادی در قال//ب اقتص//اد مقاومتی اقدام به رنگآميزی هفت كيلومتر از جداول و ديوارههای تصفيهخانه فاضالب ش//مال ش//هر اصفهان كردند.

اين عمليات طی دو روز توسط 30 نفر از بسيجيان شركت آبفا در دستور كار قرار گرفت. اين درحاليست كه شعار سال شركت از سوی مديرعامل تالش مضاعف خالقيت و نوآوری عنوان شد كه پايگاه بسيج شركت با خالقيت و ابتكاری كه در نظر گرفت توانست با بهرهگيری از بسيجيان فعال زيباسازی محوطه تصفيهخانه فاضالب را در كوتاهترين زمان ممكن و با حداقل هزينه اجرايی كند كه اين كاهش هزينه در راستای اقتصاد مقاومتی اعمال شد.

همچنين مقرر شد بسيجيان شركت آبوفاضالب استان اصفهان طی سال جاری اقداماتی پيرامون زيباسازی و سالمسازی مكانهايی كه تاسيس//ات آبفا در آنجا قرار دارند را در دس//تور كار قرار دهند. اين نوع اقدامات جهادی در راس//تای تحقق اهداف شعار سال از سوی مقام معظم رهبری و عملياتی شدن شعار سال شركت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.