برندينگ قبل از اجرايي شدن كارشناسي ميشود

Jahan e-Sanat - - News -

سخنگوي شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه كرمان گفت: با شايعه اجراي طرح برندينگ در خصوص حملونقل، تعدادي از پيمانكاران حملونقل و رانندهها با تصور بر اينكه كرايه حملونقل فرآوردههاي نفتي پس اجراي طرح كاهش پيدا ميكند از بارگيري خودداري كردند.

سميه باغخاني با اشاره به تجمع تعداد معدودي راننده افزود: شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه كرمان، ايران و در سطح وزارت اجراي طرح برندينگ را در خصوص حملونقل رد كرده و قرار نيست اين طرح در حوزه حملونقل اجرايي شود. وي تصريح كرد: طرح برندينگ در خصوص مجاري عرضه نيز درحال كارشناسي و بررسي است و در مورد حملونقل كامال منتفي است. رييس روابط عمومي شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه كرمان گفت: مجموعه عظيم نفت با توجه به اينكه در منطقه كرمان چهار انبار تداركاتي دارد، به راحتي ميتواند سوخت و فرآورده را براي مجاري عرضه فراهم كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.