بازديد معاون بهرهبرداري آبفاي استان تهران از پروژههاي آبرساني غرب

Jahan e-Sanat - - News -

عبدالحميد توكلی بينا معاون بهرهبرداری آبفای استان تهران از پروژههای آبرسانی شركت آب و فاضالب شهرها و شهركهای غرب استان تهران بازديد كرد. به گزارش روابط عمومي آبفاي شهرها و شهركهاي غرب استان تهران، طي اين بازديد كه با حضور منصور جنتي، محمدرضا شمساييفر معاون نظارت بر بهرهبرداري آبفاي شهرها و شهركهاي غرب استان تهران و برخي مديران اين شركت انجام ش//د، وضعيت موجود تاسيسات و پروژههاي اولويت دار در دست ساخت مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت.

در اين بازديد جنتي ضمن تقدير از مساعدتها و رهنمودهاي معاونت نظارت بر بهرهبرداري آبفاي اس//تان تهران گزارش//ي در خصوص وضعيت موجود، چالشهاي اصلي پيش رو و راهكارهاي مناسب جهت خدماترساني مطلوب به مشتركين ارائه كرد.

در ادامه توكلي بينا ضمن اشاره به بهرهبرداري بهينه از تاسيسات موجود به ارتقاي كمي وكيفي آب شرب بهداشتي تاكيد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.