آغاز اصالح انشعابات فرسوده در شهرستان قدس در سال 96

Jahan e-Sanat - - News -

مدير امور آبفاي شهرستان قدس از اصالح و تعويض 011مورد از انشعابات آب شرب از ابتداي سال جديد تاكنون در شهرستان قدس خبر داد.

به گزارش روابط عمومي امور آبفاي شهرقدس، رضواني گفت: ب//ا توجه به برنامهريزيهاي بهعم//ل آمده جهت كاهش حوادث و شكس//تگيها و ب//ه تبع آن جلوگي//ري از هدررفت آب، اصالح 011مورد از انشعابات فرسوده واقع در شهرستان قدس در كوچهها و خيابانهاي امامزاده، سهراب سپهري، شهداي زنده دل، نهال در دستور كار قرار گرفت.

رضواني ادامه داد: در سال گذشته امور آبفاي شهرستان قدس جهت جلوگيري از هدررفت آب ونيز خدماتدهي مناس//بتر به شهروندان محترم اقدام به اصالح و تعويض حدود دو هزار مورد از انشعابات فرسوده و قديمي اقدام كرد، لذا اين روند در سال جديد با جديت ادامه خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.