انتصابمعاونحفاظتوبهرهبرداریشركتسهامیآبمنطقهايگيالن

Jahan e-Sanat - - News -

طي حكمي از س//وي لطفي، رييس هياتمديره و مديرعامل شركت سهامي آب منطقهايگيالن،وحيدخرميبهعنوانمعاونحفاظتوبهرهبردارياينشركتمنصوب شد. در پايان اين حكم آمده است: اميد است با استعانت از خداوند منان ضمن بهرهگيري از ظرفيتهاي موجود در پيشبرد اهداف نظام مقدس جمهوري اسالمي و شركت موفق ومويدباشيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.