در نشست اتاق مشترك بازرگاني ایران و عراق مطرح شد؛ صادرات از كانال بورس كاال

Jahan e-Sanat - - News - پيشبيني

نشس//ت ب//ورس كاال و ات//اق مش//ترك بازرگان//ي ایران و عراق با حضور مدیر عامل بورس كاال و رییس اتاق ایران و عراق برگزار ش//د. به گزارش بورس كاال، در این نشست كه در بورس كاال برگزار شد بر نقش بورس كاال در تعیی//ن الگوي صادرات كاال از ایران به ع//راق تاكید ش//د. حامد س//لطانينژاد، مدیرعام//ل بورس كاال در این نشس//ت به ظرفیتهاي موجود در بورس كاال در راستاي رفع مشكالت صادرات به عراق اشاره كرد و گفت: بورس كاال ميتواند در دو محور اصلي، اس//تقرار و استمرار عرضه و كنترل كیفیت براي ص//ادرات محصوالت به ع//راق ایفاي نقش كند. وي در ادامه افزود: بسیاري از تجار عراق به دنبال مس//یري هستند كه بتوانند به طور مس//تمر و بدون دغدغه كاالي خود را با كیفیتي تضمین ش//ده و قابل پیگیري دریافت كنند و بورس كاال با توجه به ماهیت عملكردي خود بیش//تر از ه//ر نهاد دیگري ميتواند در پاس//خ به این نیاز موثر باش//د. مدیرعامل بورس كاال تاكید كرد: این شركت از طریق پذیرش انبارهایي كه تحت نظارت خود اداره خواهد كرد، چه در مرزهاي ایران و چه در داخل عراق، ميتواند مشكل دسترسي مصرفكننده عراقي به كاالي ایراني را رفع كند و ضمنا با سازوكارهاي مبتني بر عرضه و تقاضا و كشف واقعي قیمت از بروز پدیده دامپینگ جلوگیري كند. تعين چارچوب سلطانينژاد، مهمترین مشكل را در اجرایي ش//دن و عمق یافتن بازار صادرات كاالهاي ایران//ي به عراق در چارچوب س//ازوكارهاي بورسي و همچنین مساله تسویه و جابهجایي پول عنوان كرد و گفت: باید براي این موضوع در نظ//ام بانكي دو كش//ور راهكاري در نظر گرفته ش//ود. یحیي آلاسحاق، رییس اتاق مشترك بازرگاني ایران و عراق نیز در ادامه نشست بر اهمیت امنیتي، سیاسي و عقیدتي كشور همسایه تاكید كرد و گفت: آنچه مانند نخ تسبیح رویكردهاي متعدد ایران به عراق از وجوه مختلف را به هم پیوند ميدهد، روابط اقتصادي بین دو كشور است. وي افزود: بازار عراق از نظر كمیت براي ایران ارزشمند است تا براي به دست گرفتن حجم قابل توجهي از آن، برنامهریزي بلندمدتي داش//ته باشیم. آلاس//حاق تاكید كرد: بازار عراق به واسطه پیچیدگيهاي قومي، مذهبي و عش//یرهاي نی//از به تحلیل//ي همهجانب//ه دارد تا بتوان شخصیت تاریخي، اجتماعي و اقتصادي مردم این كشور را درك كرده و در طراحي الگوي صادرات و تعیین استراتژيهاي الزم در ارائه محصوالت، آن را لحاظ كرد. وي در ادامه با اش//اره به اینكه ضروري است راهحلي براي پوشش ریسك تجار ایراني در فضاي سیاسي و اقتصادي متالطم عراق در شرایط كنوني اندیشیده شود، خاطر نشان كرد: فعاالن بازار باید بتوانند با احس//اس امنیت باال، مبادرت به انتقال سرمایه خود به این بازار كنند. وي پیوند بورس كاال و اتاق مش//ترك بازرگاني ای//ران و عراق را با توجه به دخیل بودن هر دو نهاد در این حوزه بس//یار راهگشا دانست و ابراز امیدواري كرد: نشستهاي پي در پي و تش//كیل كارگروه مش//ترك جهت تعیین مدلهاي متناسب براي بازار عراق ميتواند در آینده نزدیك، زمینه را براي حضور هر چه بیشتر ایران در این بازار فراهم آورد. بزرگترين فرصت تجاري در ادامه نشست، حمید حسیني دبیر كل اتاق مش//ترك بازرگاني ای//ران و عراق، بازار عراق را بزرگترین فرصت تجاري ایجاد شده در س//الهاي اخیر دانست و گفت: با وجود ظرفیتهاي متعدد و گسترده موجود، حجم صادرات ایران به این كشور در سه سال گذشته بدون افزایش، در مرز شش میلیارد دالر باقي مانده است. وي با اش//اره به پیچیدگيهاي قومي و حزبي حاكم بر روابط مردم این كشور و همچنین نارسایيهاي به جا مانده از رژیم گذشته در سیستم اداري عراق گفت: موانع مذكور، شكلگیري روان بازار صادرات به این كشور را دچار چالش ميكند و باید با تدبیر براي رفع آنها چارهاندیشي كرد. وي در تبیین اقدامات صورت گرفته توسط اتاق مشترك به فروشگاههاي زنجیرهاي »جمعیت« در عراق اش//اره كرد و افزود: با تغییر حاكمیت در این كشور این فروشگاهها عمال به حالت تعطیل درآمدهاند و اتاق مشترك سعي دارد از طریق همكاري در راهاندازي مجدد این فروشگاهها در عراق، زمینه حضور ش//ركتهاي ایراني با برندهاي مخصوص به خود را در این كش//ور فرآهم آورد. حسیني ادامه داد: اتاق مشترك درصدد است با برگزاري همایشها، نشستها، نمایشگاه و دورههاي آموزشي مختلف در ایران و عراق، دست به فرهنگسازي گسترده زده تا شرایط را براي پذیرش مدلهاي نوین تجارت و صادرات به این كشور فراهم كند. دبیر كل اتاق مش//ترك بازرگاني ایران و عراق با اشاره به اینكه یكي از زمینههاي فعالیت بورس كاال، ایجاد ابزارها و طراحي الگوهاي تامین مالي مدرن مالي است، گفت: همكاري بورس كاال با اتاق مشترك بازرگاني ایران و عراق یكي از كلیديترین نقاط پیوند بین دو نهاد و توسعه صادرات به عراق است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.