چشمانداز روشن بازار مالي اسالمي ایران

Jahan e-Sanat - - News -

ب//راي اینكه محصوالت مالي اس//المي ایران مورد اس//تقبال مسلمانان س//ایر كش//ورها قرار گیرد، الزم اس//ت این ابزاره//ا به خوبي مورد غربال ش//رعي قرار گرفته و برچس//ب اس//المي آنها ب//ه جهانیان معرفي ش//ود. به گزارش ایكنا، بهادر بیژني، جانش//ین رییس س//ازمان ب//ورس و اوراق بهادار در ام//ور بینالملل و س//رمایهگذاري خارجي با اشاره به لزوم غربال شرعي محصوالت در بازار س//رمایه اظهار كرد: بنده معتقدم اگر بخواهیم استقبال كساني را كه اسالمي بودن ابزار مالي برایش//ان مهم است داشته باشیم، الزم است این محصوالت از جهت شرعي مورد غربال قرار گیرند. وي ادامه داد: در سیس//تم بازار سرمایه ایران، همه ابزارها اسالمي است و اس//المي بودن و نبودن محصوالت را براس//اس مذهب تشیع ارزیابي ميكنیم. بیژني افزود: ما بس//یاري از ش//باهتها را با سایر مذاهب داریم كه البته ممكن است اختالفاتي هم داشته باشیم ولي براي حتي مسلماناني كه از مذاهب دیگر هستند، ابزارهاي م//ا قابلیت تطبیق با دغدغههاي ش//رعي آنها را دارد ولي براي اینكه این كار تس//ریع شده و بتوان راحتتر اقدام كرد و بخشهاي اس//المي بانكهاي بزرگ دنیا در محصوالت ما س//رمایهگذاري كرده و صندوقهاي بزرگ دنیا كه در محصوالت اس//المي سرمایهگذاري ميكنند، محصوالت ما را خریداري كنند، الزم است كه محصوالت ما از لحاظ شرعي غربال شوند. وي عنوان ك//رد: در صورتيكه چنین اقدامي صورت گیرد، آنگاه مس//لمانان همه جاي دنیا ميدانند این محصوالت ما این قابلیت را دارد كه برچس//ب اسالمي بخورد. البته این س//خناني كه عرض كردم براي مس//لمانان سایر كشورهاست تا از وضعیت شرعي محصوالت در كشور ما مطلع ش//وند وگرنه همه ابزارها در بازار سرمایه ما اسالمي هستند. جانشین رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بینالملل تاكید كرد: البته باید این نكته را هم اشاره كنم كه این مطالب فقط در مورد مسلمانان بود وگرنه هماكنون سرمایهگذاران خارجي اوراق خزانه ما را خریداري ميكنند اما براي كس//انيكه برچسب اس//المي بودن برایشان بس//یار مهم است، این فرآیند ميتوان//د بس//یار به آنها كمك كند ت//ا مایل به خرید محصوالت ما باشند. بیژني در پایان گفت: معتقدم بازار مالي اسالمي ایران بازار بسیار آیندهداري است چراكه خصوصیاتي دارد كه حتي غیرمسلمانان به دلیل برخي ویژگيها همانند ش//راكت در ریسك و برخي دیگر از ویژگيها كه سبب ميشود اتفاقي كه در سال 2008 )بحران مالي( رخ داد را شاهد نباشیم، حاضرند در این بازار س//رمایهگذاري كنند. اكنون بازار مالي اس//المي داراي رش//د تقریبا دو رقمي اس//ت و اگر همین روند ادامه پیدا كند میتوانیم س//هم بیشتری از بازار مالی اسالمی دنیا را در اختیار داشته باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.