آیفكس 913 واحدی شد

Jahan e-Sanat - - News -

گروه بورس- فرابورس معامالت روز دوشنبه را در حالی پشت سر گذاشت كه پس از وقفه یك روزه آیفكس سبزپوش شد و در بازارها معامله 461 میلیون ورقه بهادار ب//ه ارزش یكهزار و 928 میلیارد ریال مشاهده شد. در جریان بازار دوشنبه 4 اردیبهشتماه بازارهای اول و دوم میزبان نقلوانتقالافزونبر662 میلیونسهمبه ارزش636 میلیاردریالبود.باالترینحجم معام//الت در حالی به نماد »ذوب« تعلق گرفت كه نماد »غگلپا« بیشترین ارزش جابهجاییسهامراازآنخودكرد.درهمین حال ش//اخص كل فرابورس با رشد 1/4 واحدی همراه شد تا به این ترتیب آیفكس درارتفاع319 واحدیبایستد.عمدهتاثیر مثبت بر آیفكس از جانب نماد »زاگرس« رقم خورد و نمادهای »دماوند«، »اپرداز« و »ذوب« سه نماد دیگری بودند كه تا سطح 0/5 واحدتاثیرمثبتبرنماگربازارفرابورس داشتند. در جریان بازار همچنین نمادهای معامالتی شركتهای سرمایهگذاری فنی و مهندسی مشانیر پس از برگزاری مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده صاحبان س//هام و تقسیم س//ود نقدی هر سهم و نماد ش//ركت آتیه دادهپرداز، پس از ارائه اطالعاتتكمیلیدرخصوصپیشبینیبا محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی شدند. در تابلو اوراق تسهیالت مسكن نیز شاهد نقلوانتقال 70 هزار ورقه به ارزش 50 میلیارد ریال بودیم كه قیمت این اوراق در بازه 525 تا 717 هزار ریال دادوس//تد شد. بازار اوراق با درآمد ثابت نیز معامالت روز دوشنبه را با نقلوانتقال نزدیك یه یك میلیونورقهبهارزشافزونبر639 میلیارد ریال پشت سر گذاشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.