2 هزار میلیارد ریال ارزش بازار »وبهمن«

Jahan e-Sanat - - News -

ارزش بازار شركت سرمایهگذاري بهمن در دوره یك ماهه منتهي به 30 اسفندماه 95 با افزایش 150 میلیارد و 711 میلیون ریال، به مبلغ دو هزار و 328 میلیارد و 744 میلیون ریال رسید. شركت سرمایهگذاري بهمن صورت وضعی//ت پرتفوي س//رمایهگذاريها در دوره یك ماهه منتهي به 30 اسفندماه 95 را با سرمایه دو هزار و 750 میلیارد ریال به صورت حسابرسينشده منتشر كرد. شركت سرمایهگذاري بهمن در اسفندماه 95 تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده دو میلیارد و 583 میلیون ریال به مبلغ چهار میلیارد و 458 میلیون ریال واگذار كرد و از این بابت معادل یك میلیارد و 875 میلیون ریال س//ود شناس//ایي كرد و طي همین دوره تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده سه میلیارد و 600 میلیون ریال خریداري كرد. »وبهمن« در ابتداي دوره یك ماه یاد شده تعدادي از سهام چند شركت بورسي را بهاي تمام شده دو هزار و 263 میلیارد و 732 میلیون ریال و ارزش بازار دو هزار و 178 میلیارد و 33 میلیون ریال در س//بد س//هام خود داشت. بهاي تمام شده سهام بورسي این شركت در دوره اي كه گذش//ت معادل 777 میلیون ریال افزایش یافت و به مبلغ دو هزار و 264 میلیارد و 509 میلیون ریال رس//ید. همچنین ارزش بازار آن نیز با افزایش 150 میلیارد و 711 میلیون ریالي معادل دو هزار و 328 میلیارد و 744 میلیون ریال اعالم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.