افزایش061 میلیاردریاليپرتفوي»وسپه«

Jahan e-Sanat - - News -

ارزش بازار ش//ركت سرمایهگذاري سپه در دوره یك ماهه منتهي به 30 اسفندماه 95 معادل 061میلیارد و 895 میلیون ریال افزایش یافت و عدد هش//ت هزار و 852 میلیارد و 647 میلیون ریال رس//ید. شركت سرمایهگذاري سپه صورت وضعیت پرتفوي سرمایهگذاريها در دوره یك ماهه منتهي به 30 اسفندماه 95 را با سرمایه پنج هزار و 382 میلیارد ریال به صورت حسابرسينشده منتشر كرد. شركت سرمایهگذاري سپه در ابتداي دوره یك ماهه منتهي به 30 اس//فندماه 95 تعدادي از سهام چند ش//ركت بورس//ي را با بهاي تمام شده شش هزار و 848 میلیارد و 208 میلیون ریال و ارزش بازار هشت هزار و 421 میلیارد و 752 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهاي تمام شده این شركت در دوره یك ماهه یاد شده معادل 221 میلیارد و 792 میلیون ریال افزایش یافت و در پایان دوره به مبلغ هفت هزار و 700 میلیارد ریال رسید. ارزش بازار سهام بورسي این شركت نیز در این دوره با افزایش 160 میلیارد و 895 میلیون ریالي معادل هشت هزار 582و میلیارد 647و میلیون ریال اعالم شد. »وسپه« در اسفندماه سال 95 تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده 245 میلیارد و 455 میلیون ریال و به همین مبلغ واگذار كرد و از این بابت سود یا زیاني حاصل نشد. این شركت همچنین تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمامشده 367 میلیارد و 901 میلیون ریال خریداري كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.