انتقاد رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی از سیاستهای دولت؛ جایگاه لرزان صادرات

Jahan e-Sanat - - News - بازار

گ/روه بازرگانی- همواره یکی از اهداف دولتهای گذشته و همچنین دولت فعلی، توسعه صادرات غیرنفتی بوده است اما به دلیل مسایل متعددی مانند وابس//تگی دولت به درآمدهای نفتی، ای//ن مهم هی//چگاه بهصورت شایسته محقق نش//ده این در حالی است که در برخی بخشها خبری از مش//وقهای صادراتی به عنوان عامل مه//م در افزایش صادرات نیس//ت و در برخ//ی بخشه//ای دیگر نیز تنها به دادن ش//عار اکتفا میشود چراکه به گفته بسیاری از صاحبنظران، تنها بخش ناچیزی از وعدههای محقق شده در این زمینه عملی شده است. با این حال انتظار میرود تا در سالجاری که به دلیل انتخابات با حساسیت بیشتری در برنامهریزیها و سیاستگذاریهای کالن اقتص//ادی روبهرو هس//تیم، به توصیه تجار، صادرکنندگان و فعاالن بخشخصوصی توجه بیش//تری شود چراکه ب//ه گفته رییس کمیس//یون توس//عه صادرات اتاق ای//ران، دولت یازدهم در زمینه رفع موانع صادرات عملکرد مثبتی داش//ته اما هنوز ابعاد مختلف صادرات به توس//عه نرسیده اس//ت.این در حالی اس//ت که وی به عنوان ی//ک فعال بخ//ش خصوصی در رابط//ه ب//ا ص//ادرات غیرنفتی در سالجاری پیشبینی کرده است که صادرات غیرنفتی واقعی در سال 96 چش//مانداز مثبتی ن//دارد. بر همین اس//اس رضی حاجیآقا میری گفت: باید سیاس//تها و اس//تراتژی توسعه ص//ادرات غیرنفتی واقع//ی بازخوانی ش//ود تا موانع و مشکالت این حوزه شناسایی و برطرف شود.

دغدغ/ه ما توس/عه صادرات غیرنفتی واقعی است

رییس کمیسیون توسعه صادرات ات//اق ای//ران اظه//ار ک//رد: تحلی//ل چش//مانداز ص//ادرات با دو مش//کل اساس//ی روبهرو اس//ت؛ اولین مساله انتخابات و سیاس//ت اس//ت و مساله دوم اس//تراتژی و برنامهه//ای کالن اقتصادی اس//ت. در هر دو این حوزه افق روشنی پیش پای توسعه صادرات غیرنفتی نیست.

حاجیآقا میری از مهمترین دغدغه ح//وزه صادرات گف//ت: دغدغه ما در توس//عه صادرات، صادرات غیرنفتی واقع//ی اس//ت ن//ه ص//ادرات نفتی؛ ای//ران با ص//ادرات نفتی در توس//عه اقتصادی جایگاهی ندارد برای اینکه اختیار فروش نف//ت به میزان زیادی دس//ت فعاالن اقتصادی نیست. نفت و سیاس//ت بههمپیوس//ته هستند و اتکا ب//ه صادرات نفتی کار درس//تی نیس//ت و اساس توس//عه صادرات را متزلزل میکند.

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران خاطرنش//ان کرد: صادرات غیرنفتی مثل میعانات و پتروشیمی ک//ه وابس//ته ب//ه نفت اس//ت خیلی نمیتواند محور اصلی توسعه صادرات غیرنفتی باش//د برای اینکه این حوزه هم تحتتاثیر نوس//انات ب//ازار نفتی اس//ت. رفتار خردمندانه این است که صادرات غیرنفتی را بدون بخشهای وابسته به نفت در نظر بگیریم.

به گفته عض//و هیات نمایندگان ات//اق ایران، بخ//ش خصوصی نحیف ت//وان رقابت با اقتص//اد نفتی-دولتی ندارد.

جایگاه صادراتی ایران محکم نیست

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ای//ران در ادامه بیان کرد: جایی که م//ا در ص//ادرات غیرنفتی واقعی ایس//تادهایم، جایگاه محکمی نیست؛ خیلی از اق//الم صادراتی غیرنفتی ما کاهش داش//ته اس//ت. اگرچه برخی از ای//ن اق//الم بعد از برج//ام افزایش نس//بی داش//ته اما کافی نیس//ت. ما باید سیاس//تهای گذش//ته خود را ارزیاب//ی و نقد کنیم نه اینکه رفتاری ضدتوس//عهای و ضدتوسعه واقعی در پیش بگیریم.

وی به ات//اق بازرگانی ایران گفت: باید ب//رای ارتقای جای//گاه صادرات، اه//داف کالن سیاس//ی و اقتص//ادی با همدیگر همخوانی داش//ته باش//د. توس//عه صادرات به تعامل گسترده با دنیا نیاز دارد تا اینکه فعاالن اقتصادی بتوانند به بازارهای جدید دسترس//ی داشته باشند.

حاجیآقا میری گفت: دولتها باید استراتژی مناسبی داشته باشند. دولت باید صادرات غیرنفتی واقعی را تقویت کند. این انتظار تنها از دولت یازدهم یا دوازدهم نیست بلکه همه دولتها باید به توسعه صادرات توجه کنند.

بایده/ا و نبایده/ا در ح/وزه صادرات

حاجیآقا میری اظهار کرد: دولتها باید برنامهای را مورد توجه قرار دهند که اقتصاد از تالطمهای سیاسی کمتر آسیب ببیند و همه دولتها به توسعه صادرات کمک کنند و به این استراتژی پایبند باشند.

وی در ادامه افزود: کمکهایی که دولت میتوان//د به صادرات غیرنفتی داشته باش//د به دو ش//کل میتواند انج//ام ش//ود راه//کار اول بهصورت بس//تههای حمایتی اس//ت و راهکار دیگر با تغییر سیاس//ت دولت نسبت به ارز ممکن است. از طرف دیگر باید نهاد برنامهریزی برای اقتصاد نهادی مستقل، پایدار و توسعهمحور باشد.

وی معتق//د اس//ت برای توس//عه صادرات غیرنفتی واقعی، دولتها باید استراتژی مناسبی را در پیش گیرند تا بتوانند جایگاه مناس//بی در توسعه میزان صادرات داش//ته باش//ند اما به دلیل نبود این اس//تراتژی ما جایگاه مناسبی در بازارهای جهانی نداریم.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گف//ت: ای//ن موض//وع که چق//در از بازارهای منطق//ه در اختیار کاالهای ایرانی اس//ت به اس//تراتژی صادراتی برمیگردد. استراتژی صادراتی صحیح و درس//ت این نیس//ت که ما فقط به بازارهای منطقهای فکر کنیم. ما نباید هیچکدام از بازارهای دنیا را از دست دهیم، ما نبای//د متمرکز به بازارهای منطق//ه باش//یم ضمن اینک//ه نباید غافل از بازارهای منطقه باشیم، باید جایگاه واقع//ی خود را در این بازارها به دست بیاوریم.

سیاس/ت و اقتص/اد هم/راه نیستند

حاجی آقامیری بیان کرد: ما قبل از برجام در روابط بینالملل خود رویهای را در پیش گرفتیم که بهجای تعامل با کش//ورها به تقابل رس//یدیم. باید بعد از برجام موانع بانکی رفع شود و استراتژی مناسبی در بازارهای جهانی داشته باشیم، باید مولفههایی تعریف کنیم که رقم صادرات غیرنفتی واقعی نه ص//ادرات نفتی یا ص//ادرات نفتی وابسته به نفت بیشتر باشد.

وی از وضعیت صادرات انتقاد کرد و در ادامه افزود: متاس//فانه همیش//ه رویه در ایران این اس//ت که در رونق نفتی، رقم ص//ادرات غیرنفتی واقعی پایین آمده و برعکس در زمان رکود بازار نف//ت، رقم ص//ادرات غیرنفتی باالت//ر رفت//ه و این چرخه همیش//ه ادامه داش//ته است؛ چرخهای معیوب و ناامیدکننده.

وی تاکید ک//رد: ما باید از وضعیت کشورهایی که نفت ندارند و اقتصادی پیش//رفته دارند، درس یاد بگیریم اما متاسفانه اراده و عزمی برای درسآموزی از اقتصاد دنیا وجود ندارد. چه باید کرد رییس کمیسیون توسعه صادرات ات//اق ای//ران تاکید ک//رد: دولت باید استراتژی توس//عه صادرات غیرنفتی در پیش بگیرد. بای//د نرخ ارز واقعی شود وگرنه صادرکننده برای حضور در بازارهای بینالمللی توان رقابت خود را از دست میدهد. البته این در یک روز و یکس//ال ممکن نیست؛ دولت باید رویهها را در جهت نیل به هدف در آینده اصالح کند. به معنای واقعی باید دولتها برای اقتصاد اس//تراتژی منسجم، بلندمدت و پایداری داشته باشند. در صورت نبود این استراتژی، چش//مانداز صادرات در سال آینده و سالهای آتی خوب نیست.

کنترل تورم گذش/ته معجزه است

آقامی//ری همچنی//ن در ادام//ه صحبتهایش درباره کنترل تورم در دولت یازدهم گفت: مهار کردن تورم از آن رقم//ی که در پایان دولت دهم بود ب//ه وضعیت فعل//ی و تک رقمی شدن آن چیزی شبیه به معجزه است. این یکی از بزرگترین اقدامات دولت یازدهم بوده است.

وی افزود: اگرچه فعاالن اقتصادی در این مدت رکود را هم تحمل کردند که سختیهایی را هم به دنبال داشت اما به هر حال باید برای حل مش//کل ت//ورم رکود را هم تحمل میکردیم و امیدواریم ک//ه در دولت بعد با ثبات تورم رونق هم به ش//کل معقولی در اقتصاد به دست آید.رییس کمیسیون توس//عه صادرات اتاق بازرگانی ایران معتقد اس//ت دولت یازدهم در زمینه رفع موانع ص//ادرات عملکرد مثبتی داشته اما هنوز ابعاد مختلف صادرات به توسعه نرسیده است.

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ادامه داد: بحث و سوال دیگر این اس//ت که چقدر در توسعه ص//ادرات موفق بودهای//م، با توجه به س//نگینی مس//اله برجام برای دولت یازدهم نمیتوان انتظار داشت که در این بخش در طول چهار س//ال همه اهداف محقق و نتیجه مطلوبی حاصل ش//ود اما در مجم//وع کارنامه دولت یازده//م از نظر فعالیتی که در جهت رفع مشکالت تحریمها داشتیم قابل قبول بوده است. اگر اقدامات دولت در جهت رفع تحریمها و موانع صادرات اتفاق نمیافتاد، امروز وضعیت پیچیده و بحران سنگینتری داشتیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.