4-شرایطمتقاضی:تواناییارائهتضمینشرکتدرمناقصهوتضمینانجامتعهداتقراردادطبقضوابطجاریشرکتملینفتایران،داشتنشخصیتحقیقی/حقوقی،

Jahan e-Sanat - - News - فاکس:

بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری- اداره تدارکات و امور کاال 3-نوعومبلغتضمینشرکتدرمناقصه:ضمانتنامهبانکیبهمبلغ-/000/000/581 ریال شمارهاقتصادی،تواناییمالی،ارائهسوابقکاریوهمچنینمدارکوگواهینامههایمرتبطومتناسبباموضوعمناقصه.متقاضیانمیتوانندپسازانتشارآگهینوبتدوم با مراجعه حضوری و یا پایگاه اطالعرسانی زیر نسبت به تهیه و تکمیل اطالعات مورد نیاز اقدام نموده و تقاضای کتبی خود را به همراه مدارک درخواستی حداکثر ظرف مدت 41روزپسازانتشارآگهینوبتدومجهتارزیابیکیفیوبررسیصالحیتتامینکنندگاندرارتباطباموضوعمناقصهبهآدرسمناقصهگزارتسلیمنمایند. شرکتبهرهبردارینفتوگازآغاجاریپسازبررسیاسنادومدارکواصلهوارزیابیکیفیمناقصهگرانطبققانونبرگزاریمناقصاتازشرکتهایواجدشرایطجهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد. ضمنا ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات در چارچوبقانونبرگزاریمناقصاتمختاراست. )فقط مدارک ارزیابی ارسالی که در دفترخانه رسمی کپی برابر اصل شده باشد مورد استناد خواهد بود.( http://agogpc.nisoc.ir:یناسرعلاطاهاگیاپسردآ بخشمناقصهها،مزایدهها آدرس:استانخوزستان-شهرستانامیدیه-بلوارنفت-شرکتبهرهبردارینفتوگازآغاجاری/ادارهتدارکات وامورکاال

06152622683 06152623492:نفلت 4) و 06152622273 ( 8) و (06134455036 مرکز مخابرات- داخلی 23170 شمارهمجوز:073,6931 شرکتمهندسیوتوسعهگازایرانبهآدرس:تهران-خیابانقائممقامفراهانی-کوچهدهم-پالک5 ساختمانهشتمواحد11 درنظرداردپروژهطراحیتفصیلی،تامینکاال، اجرای کابل فیبر نوری و ساختمانهای مخابراتی خط لوله گاز شمال- شمال شرق )قطعه سوم( را به روش EPC با مبلغ 150/000/000/000دودح )یکصد و پنجاه میلیارد( ریال و مدت12 ماه با توجه به موارد زیر به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. عالقهمندان جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانند با شماره 81316318نفلت تماس و یا با مراجعهبهنشانی WWW.NIGCENG.IR متنکاملآگهیرارویتنمایند. ارائه تضمین ارجاع کار پیمانکاری به 4/200/000/000غلبم )چهار میلیارد و دویست میلیون( ریال )مطابق آییننامه تضمین معامالت دولتی به 550659ت/123402هرامش مورخ22/9/4931(میباشد. -مهلتاعالمآمادگیکتبیجهتحضوردرمناقصه7 روزپسازتاریخآگهینوبتدومومحلدریافتاستعالمارزیابیکیفیآدرسفوقمیباشد. مناقصاتانجاممیگردد.زماندریافتاسنادمناقصهپسازانجامارزیابیکیفیومهلتعودتاسنادوهمچنینگشایشپیشنهاداتبهشرحذیلمیباشد.گشایشپیشنهاداتمالیدرکمیسیون 1-تاریختوزیعاسنادمناقصهازتاریخ22/3/69 96/3/24تیاغل خواهدبود. 2-تاریخعودتاسنادمناقصهوارائهپیشنهاداتفنیومالیتوسطمناقصهگر01/4/69 خواهدبود. 3-گشایشپیشنهاداتفنیدرتاریخ41/4/69 خواهدبود. 4-گشایشپیشنهاداتمالیدرتاریخ82/4/69 خواهدبود. شمارهمجوزنفت:783,6931

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.