انحراف در بازار تجاری ایران با مصر

Jahan e-Sanat - - News - 1-شرحمختصرکاالیموردنیاز: 2-محلتحویلکاال:شرکت

شرکتبهرهبردارینفتوگازآغاجاریدر نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دو مرحلهای کاالی مشروحه ذیل را از طریق شرکتهای تامینکننده داخلی خریداری نماید: ‪PUMP LMV331 (HIGH LIFT)WITH SPARE PARTS‬ ‪PUMP: INPUT PRESS PSI‬ ‪OUT PUT PRESS :‬ ‪CAPCITY :‬ HEAD: M3/H m

هرچند صادرات ایران به 30 کشور آفریقاییدرس//الگذشته001 درصد افزایش یافته اما بازار تجاری ایران و مصر در س//ال 1395 نسبت به سال 1394 دچار انحراف ش//ده اس//ت. در همین رابطه مدیرکل دفتر بازرگانی کشورهای عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت گفت: ارزش دالری صادرات انجام شده از ایران به مصر طی سال 1394 حدود 310 میلی//ون دالر بوده که این رقم در سال5931 بهحدود591 میلیوندالر رسیده است که این موضوع نشاندهنده انحراف در بازار تجاری دو کش//ور است. فرزاد پیلتن افزود: زمانی که با افزایش یا کاهششدیدحجمتجاریمیاندوکشور روبهرو هستیم این موضوع مورد بررسی قرار میگی//رد. در مورد مصر نیز یا این کشور بازار جدیدی پیدا کرده و نیاز خود را از آنجا تامین میکند و یا اینکه ایران کاالهای تجاری خود را به کشور دیگری میفرس//تد و ما نیز بازار جدیدی پیدا کردهایم که این مساله باید مورد بررسی ق//رار گیرد.وی در ادامه با بیان اینکه در مجموع45 کشورآفریقاییوجودداردکه ایرانباحدود04 کشورازاینتعداددارای رابطهتجاریاست،درموردبیشترینمواد صادراتیازایرانبهکشورهایآفریقاییبه ایسناگفت:شیرینی،شکالت،روغنهای صنعتی، مواد پتروشیمی، قیر و مصالح ساختمانی از عمده موارد صادراتی ایران بهکشورهایآفریقاییهستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.