12

Jahan e-Sanat - - News -

فارس- از آنجایی که از پایان سال گذشته قیمت جهانی شکر در هر تن 510 دالر افزایش داشته انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر ایران درخواست کاهش تعرفه واردات را به دولت ارائه کرد. بر همین اساس دولت بهتازگیتعرفهوارداتشکررااز62 درصدبه02 درصدتقلیلدادهاست.در همینراستادبیرانجمنصنفیکارخانههایقندوشکرایرانبهمردماطمینان خاطردادکهدرماهرمضانباکمبودیاافزایشقیمتشکرمواجهنخواهیمبود. بهمنداناییبابیاناینکهدولتتعرفهوارداتشکررااز62درصدبه02 درصد تقلیلدادهاست،گفت:نزدیکیکماهاست023 هزارتنشکرازکشتیها در بنادر ایران تخلیه شده و منتظر اعالم تعرفه جدید است.

داناییهمچنینبااشارهبهاینکهدولتمجوزواردات007 هزارتنشکررا برایسال69 صادرکردهاست،ازدرراهبودن003 هزارتندیگرشکرخبر دادوگفت:51 فروردینموجودیانبارهایشکر057 هزارتنبودهوتاپایان خردادماهنیزبااحتسابشکرهایوارداتییکمیلیونو056 هزارتنموجودی شکر کشور خواهد بود و تنش قیمتی در این حوزه نخواهیم داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.