توقف ثبت سفارش واردات پوشاک

Jahan e-Sanat - - News -

فارس-دستورالعملوارداتپوشاکاززمانابالغمعلقبود،اماوزیرصنعت در اواخر سال 95 کارگروهی برای اجرایی شدن آن تعیین کرد و کارگروه ماموریت یافت تا موانع اجرای آن را از سر راه بردارد. بر همین اساس رییس اتحادیه پوشاک با بیان اینکه هماکنون ثبت سفارش واردات پوشاک متوقف شده است، گفت: بنابراین پوشاک از گمرکات کشور هم ترخیص نمیشود، مگر اینکه پوشاک وارداتی کدگذاری شود و واردکنندگان هم برند خود را در مرکزاصنافوبازرگانانوزارتصنعتومعدنثبتکنندومطابقدستورالعمل واردات پوشاک عمل کنند.ابوالقاسم شیرازی با اشاره به دستورالعمل صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکتهای خارجی عرضهکننده پوشاک گفت: از آنجا که هیچ کدام از برندهای واردکننده پوشاک وارداتی مشمول این دستورالعمل نمیشوند، واردات پوشاک متوقف شده است.

ویبااشارهبهدستورالعملنحوهصدورگواهیفعالیتنمایندگانوشعب ش//رکتهای خارجی عرضهکننده پوشاک در ایران که در اواسط سال 95 ابالغ شد، گفت: واردکنندگان پوشاک پیش از این باید، درخواست واردات خود را در مرکز توس//عه صادرات وزارت صنعت و معدن ثبت میکردند و سپس مطابق آن میتوانستند کاالی درخواستی خود را از گمرک ترخیص و به کشور وارد کنند. اما مطابق دستورالعمل یادشده تمامی واردکنندگان پوشاکبایدبراساسدستورالعملوزارتصنعت،معدنوتجارتودرراستای جلوگیری از واردات پوشاک قاچاق، گواهی واردات پوشاک را از مرکز امور اصناف ایران اخذ کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.