کتمانافزایشقیمتخودسرانهصنایعلبنی

Jahan e-Sanat - - News - توضیح و تصحیح

می/زان- در حالی که برخی برندهای صنایع لبنی به دنبال هم در حال افزایش خودسرانه قیمت برخی محصوالت هستند، رییس اتحادیه فروشندگان لبنیات تهران با بیان اینکه تا این لحظه هیچ افزایش قیمتی در محصوالت لبنی صورت نگرفته است، گفت: درصورت تغییر قیمت اطالعرسانیهای الزم انجام خواهد شد.علی رجبی در خصوص قیمت ان//واع م//واد لبنی در بازار اظهار کرد: تا به امروز هیچ افزایش قیمتی در محصوالت لبنی رخ نداده است و شرکتهایی که در چند وقت اخیر اقدام به گران کردن محصوالت خود کرده بودند درحال حاضر با قیمتهای قبل اقدام به فروش محصوالت میکنند.

ویافزود:قبلازگرانشدنلبنیاتدربازار،بهمردماطالعرسانیهایالزم انجام خواهد شد و در حال حاضر هیچ افزایش قیمتی نداشتهایم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.