راهاندازیمعاونتتوسعهبازرگانی و صنایع کشاورزی

Jahan e-Sanat - - News -

تسنیم-طیسالهایاخیر،وزارتجهادکشاورزیمعاونتیبهنام»توسعه بازرگانیوصنایعکشاورزی«نداشتوبعدازاجرایقانونتمرکزوظایفبخش کشاورزییاهمانقانونانتزاع،وزارتجهادکشاورزیبهصورتمقامقائممقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی اداره میشد. اما در آستانه پایان کار دولت و شنیده شدن زمزمههایی در خصوص »احیای وزارت بازرگانی« در دولت بعد، محمود حجتی »معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی« را ایجاد و طی حکمی، علیاکبر مهرفرد را به عنوان »معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی« وزارت جهاد کشاورزی منصوب کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.