بدهی001 میلیوندالریشرکتایرانی بهایتالیا

Jahan e-Sanat - - News -

در نشست خبری مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران که روز یکشنبه برگزار شد، کمال سیدعلی، در خصوص بدهی یک شرکت ایرانی به ایتالیا اعالم کرد که بدهی صد و خردهای میلیون دالری توسط این شرکت به ایتالیا وجود دارد که در گزارش »جهان صنعت«، این بدهی به دلیل اشتباه چاپی »صد و خردهای میلیارد دالر« ذکر شد که به این وسیله تصحیح میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.