مشتری خارجی نباشد، امحا میکنیم

Jahan e-Sanat - - News - تجارت خارجی

کش//فیات کاالهای قاچ//اق روز به روز شدت میگیرد و همچنان تکلیف برخی کاالهای مکشوفه لوکس مانند پورش//هها و دیگ//ر خودروهای لوکس قاچاق مش//خص نیس//ت. در همین خصوص رییس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ب//ا بیان اینک//ه طبق قانون، کاالهای قاچاق کش//ف شده نباید در بازار داخلی بازتوزیع ش//وند که بر این اس//اس، ابتدا باید شرایط صادرات آنها فراهم ش//ود و در غیر این صورت، امحا خواهند شد، گفت: اگر شرایط صادرات پورش//هها و دیگ//ر خودروهای لوکس قاچاق به کشورهای دیگر فراهم شود، آنها را صادر کرده و در غیراین صورت، باید امحا شوند.

حبیباهلل حقیقی افزود: در س//ال 95 نس//بت به 94 حجم کاالی امحا ش//ده در کش//ور 256 درصد رش//د نش//ان میدهد؛ بر این اساس، امحاء کاالهای قاچاق در س//ال 96 با قوت و ق//درت ادام//ه مییابد و ما س//عی داریم روند امحا در س//ال 96 نسبت به 95 با س//رعت و دقت بیشتری به انجام برس//د.وی از ساماندهی معابر موقت کولبری خبر داد و گفت: طرح ساماندهی تنظیم شده و در دولت در حال پیگیری است.

حقیق//ی ب//ا بی//ان اینک//ه یکی از اولویتهای اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در س//ال 69، انهدام کاالهای قاچاققبلازعرضهاستافزود:بههمین منظور، طرح ساماندهی ورودیهای کاال به کشور از قبیل گمرک، مناطق آزاد، ته لنجی، کولبری و ملوانی در دستور کار قرار دارد و تاکنون برخی از این معابر، ساماندهی ش//دهاند و برخی دیگر، در دست ساماندهی قرار دارند.

وی گفت: برای ساماندهی برخی از ای//ن موارد، نیاز به مصوبه دولت بوده و برای برخی دیگر، نیاز به تجدیدنظر در قانون هس//ت که ت//الش میکنیم در اس//رع وقت، این موارد را بررسی کنیم و به نتیجه برس//انیم تا مبادی رسمی کشور به لحاظ ایمن بودن از ورود کاالی قاچاق، ایمنتر شود.

حقیقی افزود: در س//ال 95 حدود 14 هزارو008 میلیاردتومانکشفیات قاچ//اق در کش//ور داش//تهایم که این رقم در س//ال 29، تنه//ا 900 میلیارد تومان بوده است و این نشانگر جدیت دستگاههای مقابلهکننده با قاچاق نظیر وزارت اطالع//ات، نی//روی انتظامی و گمرک است.

وی گفت: سهم کاالی کشف شده در س//طح عرضه در سال 95 هم 270 میلیارد تومان یعنی کمتر از یک درصد کل کشفیات قاچاق بوده است و مابقی یعنی99 درصدباقیماندهمربوطبهقبل ازسطحعرضهیعنیکشفکاالیقاچاق درانبارها،مسیرهاومبادیرسمیوقبل از مبادی رسمی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.