ناتوانی اوپک در مهار شیل

تالش آمریکا برای افزایش تولید نفت

Jahan e-Sanat - - News -

قیمته//ای نفت پس از ریزش چش//مگیری که هفته گذشته داشتند، روز دوشنبه تحت تاثیر انتظ//ارات برای تمدید تواف//ق کاهش تولید اوپک بهبود یافتند ام//ا ادامه روند افزایش تولید آمریکا، رشد قیمتها را محدود کرد.

قیمت نفت وستتگزاس در بازار با افزایش 32 سنت یا 0/64 درصد به قیمت 49 دالر و 84 سنت رس//ید در حالی که همچنان کمتر از بشکهای 50 دالر در بازار به فروش میرسد.

قیمتنفتبرنتنیزباافزایش53 سنتباقمیت 52 دالر و 31 سنت در بازار عرضه میشود.

همسو با افزایش قیمت نفت، دکل نفتی آمریکا 14 هفته متوالی با روندی افزایشی روبهرو شد و به 688 دکلرسید.تولیدنفتآمریکابه52/9 میلیون بشکه در روز رسیده و به عبارتی حدود 10 درصد نسبت به اواسط 2016 افزایش داشته است.

تجار گفتند، این افزایش قیمتها در واقع یک واکنشمتقابلبهکاهشقیمتهایمتوالیدرشش جلسه گذشته بوده است.

باوج//ود افزای//ش قیمتها در روز سهش//نبه، احساس حاکم بر بازار همچنان کاهشی است و با وجود تالشهای اوپک و روسیه برای کاهش حدود 1/8 میلیون بشکه از تولید روزانه نفت، قیمت نفت برنت از اواخر سال 2016 تاکنون 10 درصد کاهش یافته است.

به گزارش بلومبرگ، در حالی که توافق کاهش تولید اوپک و غیراوپک به نیمه راه رسیده است، به نظر میرسد به مدت شش ماه دیگر نیز تمدید شود. با وجود اینکه به پایان مدت زمان در نظر گرفته شده برای کاهش تولید نفت توسط اعضای اوپک نزدیک میشویم اما اوضاع بر وفق مراد نیست.

تجربه چهار ماهه سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در مورد محدودس//ازی تولید شکست خورده اس//ت و نگران کننده تر اینکه افزایش قابل مالحظه تولید نفت شیل در آمریکا بیانگر این است که اوپک با یک دوره طوالنی رویارویی با نفت شیل مواجهاستکهدرصنعتیکهپیشرفتسریعفناوری مشخصه آن است، یک منبع جدید تولید محسوب میشود.سازمانکشورهایصادرکنندهنفتاوپکدر نشست رسمی 30 نوامبر 2016 خود در وین، برای نخستین بار از سال 2008 میالدی با کاهش تولید موافقت کرد تا با کاهش مازاد عرضه نفت در بازارها به باال رفتن سطح قیمتها کمک کند.براساس این توافقمقررشداوپکیکمیلیونو002 هزاربشکه در روز از سطح تولید خود بکاهد.

ایران، الجزایر، آنگوال، اکوادور، گابن، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان، امارات و ونزوئال اعضای اوپک به شمار میروند.

ای//ران، نیجریه و لیب//ی از برنامه کاهش تولید اوپک مستثنا ش//دهاند.اوپک همچنین موفق شد تولیدکنن//دگان نفت غیراوپک ش//امل روس//یه، قزاقس//تان، گینه، جمهوری آذربایجان، س//ودان، مالزی، عم//ان، بولیوی، مکزیک، بحرین و برونئی را با خ//ود همراه کند.ای//ن تولیدکنندگان نیز در مجموع با کاهش 600 هزار بشکه در روز از تولید نفت خود موافقت کردند.وقتی اوپک سال گذشته با کاهش تولید موافقت کرد، خالد الفلیح، وزیر انرژی عربس//تان سعودی گفت که در سال 2017 انتظار واکنش تولید گسترده از سوی تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا را ندارد.

اما در حقیقت، این واکنش شروع شده و خیلی شدیدتر از چیزی است که تصور میرفت.تولید نفت ش//یل آمریکا در صورت تداوم روند کنونی افزایش آن، میتوان//د در ماه ژوئیه از رکورد س//ال 2015 خود عبور کند.

مجموعتولیدنفتخامآمریکاپساز02 هفتهاز تصویبتوافقکاهشتولیداوپک،بیشاز055 هزار بشکه در روز افزایش یافته که بخش اعظم آن متعلق به شرکتهای تولید نفت شیل است.

اگر نرخ رشد تولید جدید نفت شیل در آمریکا که کمی کمتر از 30 هزار بشکه در روز است، ادامه پیدا کند، تولید این کشور میتواند از رکورد اخیر 9 میلیون و 610 هزار بشکه در روز که کمی پس از نشست 25 می اوپک به دست آمده بود، عبور کند. اینمسالهبهاندازهکافیبرایتولیدکنندگاناوپکبد است اما هر ماه این اوضاع برای آنها بدتر نیز میشود. نشریه آمریکایی »دو ایی« نوشته است، تولید داخلی به سرعت افزایش مییابد و این نرخ رشد به گونهای نیست که برای اوپک خوب باشد.

بر اس//اس آخرین پیشبینی آمریکا که در ماه آوریل منتشر شده است، تولید نفت این کشور در ماه ژوییه به 9 میلیون و 240 هزار بش//که در روز خواهد رسید.البته این پیشبینی خیلی بیشتر از پیشبینی انجام شده در ماه نوامبر گذشته که هنوز اوپک تصمیم به کاهش تولید نگرفته بود، است.با این حال آمریکا تولید نفت شیل این کشور در دسامبر 2017 را007 هزاربشکهدرروزبیشازتولیدکنونی آن پیشبینی کرده است.

آنطور که اداره اطالعات انرژی آمریکا اعالم کرده، هماکنون میزان افزایش تولید نفت این کشور در یک سالآیندهرا068 هزاربشکهدرروزپیشبینیشده که 210 هزار بشکه بیش از مقداری است که آن در نوامبر گذشته پیشبینی کرده بود.

در همین حال با توجه به اینکه باوجود کاهش تولید اوپک و روس//یه عرض//ه نفت همچنان در ارقامی بیس//ابقه قرار دارد، اس//تفان شورک، از موسسه شورک معتقد است که »اوپک نتوانسته ب//ه هدف خود مبنی بر برقراری ت//وازن در بازار دست یابد.«

بانک جی پی مورگان هم در یادداشت هفتگی خود برای مشتریانش نوش//ت: »روشن است که... بازار نفت همچنان برای مهار )مازاد عرضه( با مشکل مواجه است.«

این بانک آمریکایی اضافه کرده اوپک برای کاهش مازاد عرضه فعلی موجود در بازار »ناگزیر خواهد بود توافق کاهش تولید را تمدید و احتماال عمیقتر کند تا قیمت نفت در باالی 50 دالر باقی بماند.« تمدیدتوافقبرایروسیهآساننیست روس//یه گفته اگر اوپ//ک و غیراوپکیها توافق کاهش تولید را در شش ماهه دوم سال تمدید نکنند، تولید نفت این کشور ممکن است به باالترین رقم خود طی 30 سال گذشته برسد.

درهمینراستاجیمزهندرسون،کارشناسنفتی روسدرموسسهمطالعاتانرژیانستیتویآکسفورد گفت:»کاهشتولیددرنیمهنخستسالکارچندان شاقی نبود اما وقتی شما به نیمه دوم سال میرسید، قضیهفرقمیکند.همهطرحهابرایافزایشتولیددر سالجاری، از پرده برون خواهد افتاد.«

روسیه و اوپک پس از دو سال افت قیمت نفت و رقابت بر سر به دست آوردن سهم بیشتر از بازار، سال گذشته توافق کردند که تولید نفت خود را به شکلی هماهنگ کاه//ش دهند.هرچند این توافق قیمت جهانی نفت را در ماه ژانویه به باالی 58 دالر رساند اما میزان باالی ذخایر نفتی جهان و افزایش تولید نفت آمریکا موجب شده قمیت نفت در هفتههای اخیر مجددا به سمت 50 دالر افت کند.این مساله تولیدکنندگان را واداش//ته تا به فکر تمدید توافق کاهش تولید برای یک دوره شش ماهه دیگر بیفتند. نواک قرار است این هفته و قبل از دیدار با همتایان اوپکی و غیراوپکیاش در وین، با مدیران شرکتهای نفتی روسیه دیدار و گفتوگو کند.وزیر انرژی روسیه گفته، موضوع تمدید یا عدم تمدید توافق در داخل روسیه »در حال بحث« است و این مساله بستگی به »وضعیت بازار تا زمان انقضای توافق ششماهه اولیه خواهد داشت.«

تحلیلگرانپیشبینیمیکنندباوجودمشکالت پیشرویتولیدکنندگانبزرگروس،مسکوتصمیم به تمدید کاهش تولید خود بگیرد. پیشبینیمککینزیازبازارنفت ازسویدیگرموسسهمطالعاتانرژیمککینزی، نه//اد تخصصی گردآوری و تحلیل اطالعات انرژی در موسسه مش//اور مککینزی، تازهترین گزارش چش//مانداز عرضه و تقاض//ای جهانی نفت خود را منتشر کرده است که در آن مدعی است طی سه س//ال آینده بهای نفت در محدوده 60 تا 70 دالر خواهد بود.

این گزارش شامل پنج سناریوي محتمل عرضه و تقاضاست.اگر بازار از سناریوي معمول مککینزي پیروي کند، طبق این گزارش انتظار ميرود قیمت نفت به 60 تا 70 دالر در س//ه آینده برس//د و در س//ال 2030 با بهاي میان 65 تا 75 دالر به توازن دست یابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.