اعتبار 95/4 هزار میلیارد ریالی برای رفع مشکالت آب و فاضالب خوزستان

Jahan e-Sanat - - News -

س//ازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو، قرارگاه خاتماالنبیا)ص( و استانداری خوزستان تفاهمنامه رفع مشکالت آب و فاضالب استان خوزستان را در سه بخش اصلی آبرسانی، ساخت تاسیسات فاضالب شهری و اصالح و بازسازی شبکه توزیع آب شهری به ارزش 95 هزار و 417 میلیارد ریال امضا کردند.

وزیر نیرو در آیین امضای دو تفاهمنامه برای رفع مشکالت آب و فاضالب خوزستان گفت: باید تمام امکانات موجود را برای اجرای پروژههای خوزستان بسیج کرد.

به گزارش ایسنا، وزیر نیرو با اشاره به اهمیت اجرای پروژههای جدید برای مردم استان مقاوم و شهیدپرور خوزستان گفت: باید از تمام ظرفیتهای موجود برای تجهیز مالی این پروژههای عظیم استفاده کرد.

وی اف//زود: وزارت نیرو از یک س//ال پیش برای تامین مالی این پروژهها با شرکتهای معتبری از کشورهایی چون فرانسه، ژاپن، کرهجنوبی، استرالیا ...و وارد مذاکره شده است.

وی تصریح کرد: باید توجه داشت که با توجه به کاهش درآمدهای دولت امکان تامین مالی تمام پروژهها از طریق صرفا امکانات داخلی وجود ندارد و امیدواریم بتوانیم از طریق فاینانس بخشی از این پروژهها را به سرانجام برسانیم.

وزی//ر نیرو تاکید کرد: باید تمام ابزاره//ا و امکانات موجود را در این زمینه بس//یج کرد و نباید گذاش//ت مردم عزیز خوزستان بیش از این معطل افتتاح پروژهها بمانند.وی خاطرنش//ان کرد: البته برای اج//رای برخی از این پروژهها راهحلهای کمهزینهتری مانند اس//تفاده از ظرفیت برخی نیروگاههای استان برای نصب آبشیرینکن به جای بخش بخار وجود دارد که باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

چیتچیان ادامه داد: قرار است بیش 9500زا میلیارد تومان در سه سال آتی برای آبرسانی و طرحهای تصفیه فاضالب استان هزینه شود.

ویگفت:امیدواریماجرایاینطرحهابتواندبخشیازعقبماندگیهایاستان را جبران کند، نباید فراموش کرد که خوزستان اسوه مقاومت و ایثار ما در هشت سال جنگ تحمیلی بوده است و ما به مردم این استان مدیونیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.